Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Polityka Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego

Załącznik do uchwały Senatu UEK nr 42/2015z dnia 23.11.2015 r.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

 

            Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w naszym kraju i zapewnia najwyższą jakość kształcenia. Kształcenie jest, obok działalności naukowej, kluczowym elementem działania Uczelni, a jego jakość wyraża się w przyjętej misji i strategii UEK.

 

            Podstawowym celem procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów i formach kształcenia UEK jest takie prowadzenie działalności dydaktyczno-edukacyjnej, aby absolwenci zdobyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz byli przygotowani do aktywnego życia w nowoczesnym społeczeństwie i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

 

Podstawowy cel polityki jakości kształcenia jest osiągany poprzez:

 1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia;
 2. Dostosowywanie oferty dydaktycznej do wymogów gospodarki i dynamiki zmian otoczenia oraz specjalności naukowej Uczelni;
 3. Ciągłe doskonalenie procesu dydaktycznego w celu osiągania zadowolenia przez interesariuszy Uczelni z rezultatów procesu kształcenia w tym głównie studentów, absolwentów i ich interesariuszy zewnętrznych;
 4. Rozszerzanie umiędzynarodowienie procesu studiowania;
 5. Promowanie kultury jakości w społeczności akademickiej Uczelni.

            Projakościowa polityka kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obejmuje w szczególności:

 • monitorowanie i analizę jakości kształcenia w UEK, ocenę i weryfikację efektów kształcenia, ocenę jakości programów studiów, metod i warunków prowadzenia zajęć;
 • prowadzenie obowiązkowych hospitacji zajęć dydaktycznych;
 • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej i technicznej;
 • aktualizację i poszerzanie oferty edukacyjnej, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • włączanie studentów i interesariuszy zewnętrznych Uczelni w proces zarządzania jakością kształcenia, w tym formułowanie i ocenę programów kształcenia;
 • poszerzanie współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w obszarze kształcenia, badań naukowych oraz transferu wiedzy;
 • cykliczne badania jakości kształcenia w UEK wśród absolwentów Uczelni;
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów;
 • rozwój infrastruktury dydaktycznej.

            Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wdraża najlepsze praktyki akademickie, w tym szczególnie Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

        

Za kształtowanie kultury jakości kształcenia, a przede wszystkim za realizację i doskonalenie jakości kształcenia, oprócz władz uczelni, odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej.

 

 

« powrót