Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Informacje ogólne

 

Centrum Językowe UEK oferuje naukę następujących języków obcych:

 

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • francuski
 • hiszpański
 • włoski
 • chiński
 • polski dla obcokrajowców

Zgodnie z planami studiów oferta obejmuje:

 

 • Studia stacjonarne I stopnia: naukę dwóch języków w wymiarze 135 godzin każdy (z wyjątkiem kierunku “Logistyka Międzynarodowa” gdzie wymiar lektoratów to 120 godzin każdego z dwóch języków)Studia stacjonarne II stopnia: 60 godzin nauki języka
 • Studia niestacjonarne I stopnia: 150 godzin nauki jednego języka (z wyjątkiem kierunku “Logistyka Międzynarodowa, gdzie obowiązuje nauka dwóch języków obcych w wymiarze 72 godziny każdy)
 • Studia niestacjonarne II stopnia: 36 godzin nauki języka
 • Studia stacjonarne III stopnia: 16 godzin w systemie blended -learning (z wyjątkiem Gospodarki i Administracji Przestrzennej 40 godzin). Na studiach niestacjonarnych 12 godzin.
 • Studia niestacjonarne III stopnia: 12 godzin
 • Jednolite studia magisterskie kierunek Prawo - 150 godzin nauki jednego języka na studiach stacjonarnych i 90 godzin nauki jednego języka na studiach niestacjonarnych.

Oferujemy również naukę języka obcego na studiach podyplomowych. Program nauczania każdego z proponowanych przez nas języków zawiera elementy języka specjalistycznego, dedykowanego specyfice kierunku studiów, lub jest w całości kursem branżowym.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 2 listopada 2011 r. nauka kończy się zdobyciem kompetencji językowych wymaganych na określonym poziomie biegłości językowej według klasyfikacji Rady Europy: poziom B2 dla studiów I stopnia (dla jednego z dwóch nauczanych języków) oraz poziom B2+ dla studiów II stopnia. Zakładane efekty kształcenia są w założeniu wspólne dla tych samych poziomów docelowych, niezależnie od języka nauczanego. Osiągnięcie efektów kształcenia możliwe jest przez pełną realizację programów nauczania.

 

W wypadku większości kierunków kurs językowy kończy się egzaminem standaryzowanym stworzonym od podstaw w naszym Centrum Językowym. Egzamin standaryzowany powstaje dzięki wspólnej pracy lektorów danego języka obcego i jest przeznaczony dla wszystkich studentów na określonym poziomie znajomości języka. Egzamin dostosowany jest do kompetencji językowych wymaganych na określonym poziomie biegłości językowej według klasyfikacji Rady Europy i równocześnie do konkretnego programu nauczania, zarówno kursów ogólnych jak i branżowych języka.

 

Standaryzacja i stosowanie ujednoliconych kryteriów egzaminacyjnych dla wszystkich wykładanych języków ułatwiają utrzymanie jednakowo wysokiego poziomu nauczania we wszystkich grupach językowych.

Centrum Językowe jest również akredytowanym centrum egzaminacyjnym i oferuje możliwość przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikowanych CCIP (język francuski), LCCI (język angielski) oraz TELC (język niemiecki, hiszpański, włoski). Na podstawie certyfikatów zewnętrznych studenci mogą być zwalniani z egzaminu standaryzowanego według ściśle określonych reguł opisanych na stronie CJ.

 

Istnieje również możliwość uczestniczenia w komercyjnych kursach przygotowujących do egzaminów, które organizowane są na terenie uczelni i dostosowane są do harmonogramu zajęć  uczęszczających na nie studentów.

 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektów nauczania w naszej pracy opieramy się na następujących dokumentach:

- Krajowe Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011r.), które określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu kształcenia

(http://www.kwalifikacje.edu.pl/).

 

- Europejski System Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ) dokument Rady Europy, określający referencyjny zakres wiedzy, sprawności i umiejętności na poszczególnych poziomach biegłości językowej

(http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf).

 

 

« powrót