Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Informacje dla studentów z dysleksją

 ZASADY WSPARCIA STUDENTÓW Z DYSLEKSJĄ PRZEZ CJ UEK

 

W oparciu o Zarządzenie J.M. Rektora nr R-201-15/2014 z dnia 16.04.2014 CJ proponuje następujące procedury wsparcia studentów dyslektycznych:

Lektor na pierwszych zajęciach odsyła zainteresowanych studentów do informacji umieszczonych w odpowiedniej  zakładce na stronach CJ.

 

Student zgłasza się do BON, gdzie wypełnia kwestionariusz rejestracyjny oraz przedkłada opinię psychologiczno-pedagogiczną, wydaną przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opinia ta powinna potwierdzać dysleksję z uwzględnieniem jej szczegółowych postaci (dysleksję, dysgrafię, dysortografię). Podczas rozmowy pracownik BON ustala potrzeby studenta w zakresie studiowania języków obcych. Następnie kieruje pismo do odpowiednich lektorów informujące o potrzebach studenta z dysleksją. Lektor i pracownik BON wspólnie ustalają zakres możliwego wsparcia.

 

 Pomoc lektora może obejmować:

-  poznanie indywidualnych, korzystnych dla studentów metod uczenia się,

- dopasowanie form oceniania testów, zaliczeń przedmiotu i egzaminów końcowych (tolerancja na błędy podczas oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych, uwzględnienie specyfiki trudności i charakteru popełnianych błędów wynikających z dysleksji).

 

Możliwe wsparcie w kwestii uczęszczania i zaliczania lektoratów języków obcych:

1. Możliwość korzystania z własnego sprzętu w trakcie zajęć (np. komputer z oprogramowaniem specjalistycznym, dyktafon).

2. Możliwość ustnego przedstawienia wykonywanych zadań przed lektorem podczas zaliczenia (w szczególnych przypadkach),

3. Przedłużenie czasu trwania testu/testów, jednak nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego,

4. Rozłożenie zaliczenia na części, zdawane we wskazanych odstępach czasowych lub przesunięcie terminu zaliczenia.

5. Podczas zdawania egzaminu końcowego uwzględnione zostaną problemy wynikające z zaświadczenia o rodzaju dysfunkcji. Forma oceniania egzaminu końcowego zostanie odpowiednio dopasowana (tolerancja na błędy podczas oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych, uwzględnienie specyfiki trudności i charakteru popełnianych błędów wynikających z dysleksji). Przewiduje się dłuższy czas na realizację zadania słuchowego (max. 15 minut więcej) oraz możliwość trzykrotnego odsłuchania, jak również dłuższy czas trwania egzaminu, ale nie więcej niż o 50% przewidzianego czasu.

 

 

« powrót