Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Misja Centrum Językowego

 

"Rerum cognoscere causas et valorem ..."

   Poznawać przyczyny i  dać uniwersalne wykształcenie,

łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną  o charakterze metodologicznym i teoretycznym

 

Centrum Językowe jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Ekonomicznego, której głównym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie języków obcych w biznesie. Oferujemy kursy języka angielskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego,włoskiego, przy czym w obrębie języka angielskiego prowadzi się kursy specjalistyczne, z uwzględnieniem kierunku studiów (programy nauczania  są dostępne tutaj).  W obecnych czasach naszym celem powinno być ściślejsze łączenie wiedzy zawodowej z wiedzą ogólną. Dlatego też misją CJ powinno być stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe potrzeby społeczeństwa i rynku pracy przez dostosowywanie naszej oferty do zmieniającej się roli nauczania języka w uczelniach ekonomicznych.

 

Przyszłość nauczania języka w takich uczelniach  winna wiązać się z przejściem od uczenia ogólnego języka obcego do uczenia języka specjalistycznego, przy jednoczesnej ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotów kierunkowych.

 

Ponadto, w naszych programach nauczania, na każdym poziomie kompetencji językowej powinny się znaleźć tak ważne w dzisiejszych czasach kompetencje społeczne (umiejętności miękkie),  ze szczególnym naciskiem na prowadzenie prezentacji, spotkań biznesowych czy negocjacji ( business skills). W naszych programach nauczania języków obcych powinny znaleźć miejsce tzw. umiejętności XXI wieku (kompetencje kluczowe):

  • kreatywność i innowacyjność,
  • myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów,
  • wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych,
  • współpraca w grupie, 
  • wyszukiwanie i zarządzanie informacją,
  • umiejętności społeczne i wielokulturowe, 

Wtedy, jako jednostka międzywydziałowa, będziemy mogli wypełniać misję naszej uczelni.

 

 Najważniejszą perspektywą jaką należy przyjąć przy wypełnianiu misji jest perspektywa studenta, naszego głównego interesariusza, poszanowanie jego praw, dbanie o jego rozwój intelektualny oraz promocja otwartej postawy i tolerancji oraz poczucia osobistej odpowiedzialności za proces uczenia.

 

Funkcjonowanie systemu opiera się na zasadzie świadomego i celowego podejmowania działań projakościowych wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych CJ  w celu współtworzenia kultury wysokiej jakości edukacyjnej we wszystkich obszarach działania CJ .

 Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniania jakości odpowiada Kierownictwo CJ, za współtworzenie kultury jakości odpowiedzialny jest każdy pracownik oraz student CJ.

 

Obszary działania pracowników dydaktycznych i administracyjnych  określają zakresy obowiązków tych osób. Określone zadania projakościowe wykonywane są  przez Zespół do Spraw Jakości. Prace Zespołu skupiają się na unifikacji zasad wypełniania kart przedmiotów, monitorowaniu i uaktualnianiu sylabusów, a także na opracowywaniu kierunkowych efektów kształcenia dla nauczanych języków obcych oraz zapewnieniu spójności wymagań i standaryzacji ocen w ramach PRK.  Działania projakościowe mają charakter cykliczny, podlegają regularnej weryfikacji (np. programy nauczania są weryfikowane raz do roku po zakończeniu roku akademickiego), a w konsekwencji mogą podlegać dalszym modyfikacjom.

« powrót