Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualne programy nauczania i okresowe plany pracy (schemes of work)

Zasady tworzenia programów nauczania (sylabusów) w nauczaniu języków obcych w Centrum Językowym UEK

 

Programy nauczania (sylabusy) zostały opracowane w zgodzie z Misją CJ UEK, w oparciu o ramowe treści kształcenia oraz:

 • analizę zapotrzebowania rynku pracy na określoną wiedzę i umiejętności i opinie interesariuszy zewnętrznych, wymagania i oczekiwania pracodawców
 • standardy kształcenia
 • wzorce międzynarodowe i przykłady dobrych praktyk
 • wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów
 • wzorcowe efekty kształcenia dla danego kierunku studiów
 • zasoby i możliwości uczelni niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego
 • wymagania i zalecenia Rady CJ oraz komisji akredytacyjnych

 

Programy nauczania (sylabusy) mają służyć podniesieniu jakości kształcenia. Uwzględniają obowiązujące Standardy Kształcenia i Wytyczne dla Rad Wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy nauczania. Są przewidziane dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Realizacja treści zawartych w programach nauczania (sylabusach) umożliwia studentowi uzyskanie efektów kształcenia w zakresie umiejętności językowych zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia/CEFR określonymi dla:

 • poziomu B2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia
 • poziomu B2+ - w przypadku studiów drugiego stopnia.

 

Programy  nauczania (sylabusy) powstały w porozumieniu zainteresowanych wydziałów. Podlegają weryfikacji i aktualizacji, by spełniać najwyższe standardy procesu nauczania.

 

Lektoraty z elementami ‘blended learning’

 

Podstawę do przeprowadzania lektoratów w systemie ‘blended learning’ stanowi uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 14/2009 z dnia 25 maja 2009 roku  w sprawie przyjęcia strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie rozwoju kształcenia na odległość.

Nadrzędnym celem strategicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sferze e-learningu jest stworzenie warunków umożliwiających modernizację procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie dopuszczalnych metod i technik kształcenia na odległość realizowanych w formie e-zajęć (e-learning). 

E-lektorat jest kursem internetowym będącym wsparciem lub uzupełnieniem tradycyjnego lektoratu; e-Lektorat ma na celu powtórzenie, uaktualnienie lub sprawdzenie poziomu uzyskanych przez studenta umiejętności językowych.

 

Stosowane są dwa typy zajęć językowych w systemie ‘blended learning’:

 • e-lektoraty wspierające tradycyjny proces dydaktyczny (20% ogólnej liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu) polegają na udostępnieniu materiałów i pomocy dydaktycznych ułatwiających percepcję zagadnień omawianych w trakcie zajęć tradycyjnych oraz pozwalających na zastąpienie części tych zajęć nauką własną studentów. E-Lektorat wspierający tradycyjne zajęcia jest kursem, w ramach którego lektor wprowadza aktywności utrwalające, aktualizujące i sprawdzające wiedzę studenta, tym samym wspierające jego pracę własną, a także  udostępnia materiały i pomoce dydaktyczne pozwalające na zastąpienie części zajęć tradycyjnych nauką własną studentów. E-Lektorat wspierający tradycyjne zajęcia powinien zawierać:
  • zestaw e-testów samosprawdzających utrwalających i aktualizujących wiedzę leksykalną i gramatyczną
  • forum dyskusyjne lub czat do prowadzenia e-konsultacji

 

 • E-lektoraty uzupełniające tradycyjny proces dydaktyczny (40% ogólnej liczby godzin przewidzianych dla danego przedmiotu) polegają na wprowadzeniu do procesu dydaktycznego wartości dodanej w postaci aktywności, które do tej pory nie były elementem zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny. E-Lektorat uzupełniający tradycyjne zajęcia wprowadza do procesu dydaktycznego wartość dodatkową poprzez realizację aktywności utrwalających, aktualizujących i sprawdzających wiedzę studenta oraz wprowadzenie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych wspierających naukę własną studentów i ułatwiających percepcję nowych zagadnień realizowanych w trakcie zajęć tradycyjnych. E-Lektorat uzupełniający tradycyjne zajęcia zawiera:
  • zestaw e-testów samosprawdzających utrwalających i aktualizujących wiedzę leksykalną i gramatyczną (opcjonalnie ― zamiennie z e-zadaniami)
  • zestaw e-zadań utrwalających i aktualizujących wiedzę oraz umiejętność pisania i komunikowania się w języku pisanym (opcjonalnie ― zamiennie z e-testami)
  • wybrane przez lektora materiały lub lektury do samodzielnego studiowania (e-materiały zawierające wprowadzenia do zagadnień gramatycznych, linki do polecanych serwisów językowych www, linki do interaktywnych ćwiczeń on-line, artykuły itp.)
  • forum dyskusyjne do prowadzenia e-dyskusji (opcjonalnie)
  • forum dyskusyjne lub czat do prowadzenia e-konsultacji

Nauczyciel akademicki będzie mógł prowadzić e-zajęcia pod warunkiem uzyskania wewnętrznego certyfikatu na ich prowadzenie. Certyfikacja e-zajęć obejmuje:

 • merytoryczną ocenę projektu planowanych e-zajęć
 • ocenę formalną i merytoryczną gotowych e-zajęć.

Oceny merytorycznej projektu e-lektoratów dokonuje kierownik CJ. Ocena dokonywana będzie na podstawie dostarczonego przez nauczyciela akademickiego projektu, który zawiera:

 • koncepcję metodyczną e-zajęć, zawierającą opis metody dydaktycznej oraz planowane aktywności studentów
 • komplet materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowanych na potrzeby planowanych e-zajęć

Kopia powyższej opinii zostaje włączona do dokumentacji jednostki dydaktycznej i pozostaje do wglądu dla właściwej rady wydziału. W przypadku pozytywnego wyniku oceny merytorycznej, kierownik CJ wyraża pisemną zgodę na skierowanie e-zajęć do oceny formalnej.

Ocena formalna gotowego e-kursu polega na ocenie metodycznej i technicznej poprawności kursu w zależności od jego kategorii i rodzaju e-zajęć i powinna być realizowana w dwóch postaciach:

 • samoceny (w oparciu o badanie ankietowe) prowadzącego e-zajęcia
 • ewaluacji wewnętrznej w oparciu o uniwersytecki system oceny e-zajęć

Ewaluacja wewnętrzna realizowana jest przez Centrum e-Learningu, we współpracy z osobą lub jednostką odpowiedzialną w Uczelni za jakość kształcenia. Podstawą ewaluacji wewnętrznej są kryteria oceny kursu internetowego opracowane przez Stowarzyszenie e-Learningu. W przypadku pozytywnego wyniku oceny formalnej Centrum e-Learningu wydaje certyfikat, dopuszczający możliwość prowadzenia e-lektoratów.

Na wniosek pracownika prowadzącego e-zajęcia, kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot lub osoby/jednostki odpowiedzialnej w Uczelni za jakość kształcenia, możliwe jest przeprowadzenie przez Centrum e-Learningu oceny formalnej po zakończeniu e-zajęć. Jeśli w danym roku akademickim ocena ta wypadnie negatywnie, konieczne będzie dokonanie ponownej oceny merytorycznej e-zajęć przez kierownika CJ.

« powrót