Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Międzynarodowa Akredytacja Językowa EAQUALS dla Centrum Językowego UEK

Międzynarodowa Akredytacja Językowa EAQUALS dla Centrum Językowego UEK: skok w nową jakość kształcenia

 

Przełom roku 2017/2018 zapisze się złotymi zgłoskami w historii Centrum Językowego UEK: nasz Uniwersytet, jako pierwszy uniwersytet ekonomiczny w Polsce uzyskał międzynarodową akredytację językową dla wszystkich kursów prowadzonych przez Centrum Językowe, wpisując się jednocześnie w szeroko rozumiany program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Program ten stał się jedną z wytycznych reformy szkolnictwa wyższego i jako taki cieszy się szczególnym poparciem Władz Rektorskich.

 

Co to jest Eaquals i dlaczego warto było starać się o akredytację?

 

Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)  to międzynarodowa organizacją zrzeszająca instytucje zajmujące się edukacją językową na wszystkich etapach kształcenia. Jej celem jest promowanie oraz gwarantowanie wysokiej jakości nauczania języków obcych. Eaquals działa pod auspicjami Rady Europy jako  organizacja pozarządowa oraz posiada status uczestniczący Rady Europy. Jest konsultantem Komisji Europejskiej w sprawach edukacji językowej, współpracuje z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem ALTE (Association of Language Testers in Europe), a także jest współpracownikiem dwóch komitetów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Eaquals (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Usług Językowych) tworzy politykę językową w Europie oraz wyznacza standardy jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych nadając  instytucjom zajmującym się pogłębianiem znajomości języka, zaszczytny certyfikat jakości. Ponadto plasuje nas w elitarnej lidze instytucji, dla których nauczanie języków obcych stanowi ważną kwestię (dla przykładu wymieńmy członków stowarzyszonych i wspierających Eaquals takich jak: British Council, Goethe-Institute HQ, Instituto Cervantes czy Oxford Univesrity Press).  Organizacja Eaquals posiada 160 członków w 33 krajach.

 

Kiedy dwa lata temu, z inicjatywy Kierownik CJ, Pani Lidii Zielińskiej, zdecydowaliśmy się podjąć trud uzyskania akredytacji wiedzieliśmy, że czeka nas niełatwe zadanie. Byliśmy jednak świadomi, że wysiłek ten się opłaci i uzyskana akredytacja nie tylko podniesie prestiż naszej jednostki, ale także, a może przede wszystkim, pozwoli nam podnieść jakość kształcenia. Wszystko to nie byłoby możliwe bez wsparcia całego procesu akredytacyjnego ze strony władz naszej uczelni. Po uzyskaniu aprobaty Władz Uczelni, które okazały nam zaufanie i wspierały nas podczas całego procesu wyruszyliśmy w drogę do celu.

Korzystając z doświadczeń Kolegów z najstarszej polskiej uczelni postanowiliśmy podjąć podobne działania korzystając z usług tej samej organizacji. Ich przebieg sprowadził się  do trzech etapów.

Kolejna wizyta akredytacyjna odbyła się w grudniu 2017. Inspektorzy  EAQUALS w czasie tej wizyty akredytacyjnej dokonali obserwacji 49 zajęć, prowadzonych przez 43 nauczycieli. Niektórzy nauczyciele byli oceniani dwa razy.

Dzięki życzliwości Władz Uczelni udało się zmienić urządzenie kilku sal wykładowych na trzecim piętrze budynku Finansów dostosowując je tym samym do potrzeb prowadzenia zajęć z języków obcych oraz dzięki współpracy z wydawnictwami udało się wyposażyć nasze sale dydaktyczne w tablice flipchart oraz stworzyć między-zespołową biblioteczkę metodyczną.

Nasza praca polega na przekazywaniu wiedzy i doświadczenia studentom naszej Uczelni. To z myślą o nich przez dwa lata staraliśmy się ulepszyć stosowane przez nas metody korzystając z rad udzielonych nam przez Inspektorów.

Udział w prowadzonych przez naszych Pracowników szkoleniach, hospitacje koleżeńskie, krótkie hospitacje typu ‘drop-in’, dzielenie się doświadczeniami i wymiana materiałów pozwoliły nam dostosować nasze zajęcia do aktualnych trendów w nauczaniu języków obcych: większego nakierowania na uczącego się z jednoczesnym przesunięciem akcentu na aktywizację i samodzielność.

 

Korzyści dla Centrum Językowego UEK

 

Jakie korzyści czerpać będziemy  z uzyskanej akredytacji? Czas przyniesie odpowiedź na to pytanie. Niektóre efekty odczujemy dopiero w dalszej perspektywie, inne okażą się nie do końca wymierne. Wizyta akredytacyjna zmusiła nas jednak do refleksji nad stosowanymi przez nas metodami pracy oraz do zredefiniowania relacji student-nauczyciel. W efekcie nasze zajęcia stały się bardziej przemyślane i podporządkowane naczelnej idei jaką jest zwiększenie autonomii studenta w procesie nauczania, zapewnienie indywidualizacji tego procesu, elastycznego planowania lekcji oraz stawianie na samodzielność studenta. Dla niektórych stała się bodźcem do stosowania na szeroką skalę własnych materiałów autorskich. Krótkie hospitacje typu ‘drop-in’, zasugerowane przez inspektorów, pozwoliły nam zapoznać się z metodami pracy stosowanymi przez innych lektorów a prowadzone w ich następstwie szkolenia stały się okazją do podniesienia naszych kwalifikacji. Niebagatelny jest także czynnik socjologiczny: praca nad akredytacją stała się czynnikiem mobilizującym do wspólnego działania oraz zacieśniła poczucie solidarności zawodowej. Dała nam możliwość skonfrontowania naszych działań z wymogami międzynarodowymi. Uzyskanie akredytacji dało nam świadomość przynależenia do szerszego grona nauczycieli działających na różnych polach i w różnych krajach, ale kierujących się tym samym systemem wartości, w którym naczelną pozycję zajmuje student.

 

Korzyści dla studentów

 

Nie bez znaczenia są też korzyści jakie z akredytacji mogą wynikać dla studentów uczęszczających na  lektoraty w Centrum Językowym. Dzięki zastosowaniu nowych metod i i zmianie relacji student-nauczyciel. Nasze zaangażowanie w proces akredytacyjny oraz refleksja nad procesem kształcenia pomogły zwiększyć zarówno samoświadomość studentów jak i poczucie celowości własnej nauki, a, w konsekwencji, również  zaangażowanie w proces uczenia się, rozumiejąc lepiej cele nauczania i oraz jakie efekty kształcenia osiągają dzięki wprowadzonym kwestionariuszom samooceny (self-asssessment forms) oraz bardziej czytelnym sylabusom. Zrozumieli też, że nie uczymy ‘podręcznika’, ale konkretnych umiejętności językowych w biznesie potrzebnych w ciągle zmieniającym się środowisku pracy. W ankietach coraz częściej studenci podkreślają profesjonalizm prowadzących oraz stosowanie ciekawych i nowoczesnych form pracy angażujących wszystkich studentów.

 

Korzyści dla uczelni

 

Obiektywne świadectwa wysokiej jakości, przyznawane placówkom w formie certyfikatów, akredytacji bądź rekomendacji przez niezależne organizacje wyspecjalizowane w ocenie efektywności edukacji językowej, to cenne drogowskazy pomagające absolwentom szkół średnich w dokonaniu właściwego wyboru uczelni.

Certyfikat oznacza  nie tylko prestiż dla uniwersytetu  ale także zwiększa atrakcyjność uczelni przez gwarancję jakości oferowanych kursów. Akredytacja EAQUALS oznacza ponadto możliwość zabrania głosu na forum polskim i międzynarodowym w dyskusji nt. kształtu edukacji językowej – tematu niewątpliwie wymagającego dziś namysłu.

W przypadku akredytacji krajowych, każdy wydział, na którym odbywa się taka akredytacja może przedstawić w swoim sprawozdaniu, iż zajęcia językowe na uczelni są akredytowane przez EAQUALS. Oznacza to, iż CJ została przez te instytucje dokładnie zbadana w trakcie kilkudniowych, niezwykle szczegółowych audytów dokonanych przez uznanych i znanych w środowisku edukacji językowej Polski i Europy doświadczonych metodyków i lingwistów. Uzyskanie akredytacji EAQUALS stanowi bardzo ważne wyróżnienie dla instytucji, a także daje gwarancję utrzymania wysokich standardów  nauczania języków obcych.

Akredytacja jest procesem, który nie kończy się wraz z jej uzyskaniem. Postawiliśmy tak naprawdę pierwszy krok na drodze do utrzymania i podnoszenia jakości kształcenia. Teraz musimy te normy utrzymać i dalej rozwijać naszą jednostkę.

Tak jak powiedział jeden z inspektorów EAQUALS wizytujących nasze Centrum, akredytacja to „możliwość przejrzenia się w lustrze, spojrzenia na siebie i swoją pracę oczami kogoś innego”. Doświadczenie takie jest zawsze przydatne, a w naszym przypadku zaowocowało ono dodatkowo potwierdzeniem wysokiego poziomu naszej pracy.

                                                                                  Lektorzy CJ, członkowie zespołu ds.uzyskania akredytacji EAQUALS

« powrót