Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Międzynarodowa Akredytacja Językowa EAQUALS dla Centrum Językowego UEK

 

 

 

 

Międzynarodowa Akredytacja Językowa EAQUALS dla Centrum Językowego UEK: skok w nową jakość kształcenia

 

Przełom roku 2017/2018 zapisze się złotymi zgłoskami w historii Centrum Językowego UEK: nasz Uniwersytet, jako pierwszy uniwersytet ekonomiczny w Polsce uzyskał międzynarodową akredytację językową dla wszystkich kursów prowadzonych przez Centrum Językowe, wpisując się jednocześnie w szeroko rozumiany program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Program ten stał się jedną z wytycznych reformy szkolnictwa wyższego i jako taki cieszy się szczególnym poparciem Władz Rektorskich. 

 

Otrzymanie przedłużenia Międzynarodowej Akredytacji Językowej EAQUALS w dniu 11.02.2022

 

Ponowna wizyta akredytacyjna EAQUALS odbyła się w dniach 29, 30 listopada i 1 grudnia 2021. W dniu 11.02.2022 otrzymaliśmy certyfikat (LINK) potwierdzający przedłużenie akredytacji do dnia 31.12.2025. Aby uzyskać Certyfikat Jakości oraz przedłużenie Akredytacji EAQUALS, nasze Centrum Językowe musiało wykazać, że w swojej pracy stosuje najwyższe międzynarodowe standardy. Pod tym linkiem znajduje się werdykt panelu akredytacji EAQUALS.

 

Certyfikat jakości EAQUALS – Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Usług Językowych – jest przyznawany po ocenie, obejmującej różne aspekty działalności dydaktycznej Centrum. Warunkiem otrzymania akredytacji EAQUALS było spełnienie standardów i uzyskanie pozytywnego wyniku we wszystkich 12 kategoriach inspekcji, która weryfikuje m.in.: skuteczność programów nauczania, profesjonalizm w zarządzaniu akademickim i administracyjnym oraz w obsłudze studentów. Ponadto, jeśli instytucja przewyższa wymagane standardy, wówczas przyznawane są tzw. ‘points of excellence’

 

12 kategorii oceny organizacji akredytacyjnej EAQUALS

Kryteria ocen:

Ocena 1.5            spełnia standardy EAQUALS  i przewyższa standardy wymagane przez EAQUALS.  Oznacza utrzymywanie spójnego, najwyższego poziomu w odniesieniu                                   do tych aspektów  (w pięciu kategoriach otrzymanie tzw. ‘points of  excellence’)

Ocena 2               spełnia wysokie kryteria jakości wymagane przez EAQUALS (w siedmiu kategoriach)

 

 1. Zarządzanie i administracja  - ocena 1.5
 2. Uczenie i nauczanie - ocena 2
 3. Program nauczania i systemy wspomagające - ocena 2
 4. Ocena i certyfikacja – ocena 2
 5. Zasoby akademickie – ocena 1.5
 6. Środowisko nauczania - ocena 2
 7. Obsługa studenta – ocena 2
 8. Zapewnienie jakości kształcenia – ocena 2
 9. Pracownicy/Rozwój zawodowy - ocena 1.5
 10. Warunki zatrudnienia – ocena 2
 11. Komunikacja ze studentami oraz innymi interesariuszami – ocena 1.5
 12. Komunikacja z pracownikami – ocena 1.5

 

 

 

Co to jest Eaquals i dlaczego warto było starać się o akredytację?

 

Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)  to międzynarodowa organizacją zrzeszająca instytucje zajmujące się edukacją językową na wszystkich etapach kształcenia. Jej celem jest promowanie oraz gwarantowanie wysokiej jakości nauczania języków obcych. Eaquals działa pod auspicjami Rady Europy jako  organizacja pozarządowa oraz posiada status uczestniczący Rady Europy. Jest konsultantem Komisji Europejskiej w sprawach edukacji językowej, współpracuje z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem ALTE (Association of Language Testers in Europe), a także jest współpracownikiem dwóch komitetów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Eaquals (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Usług Językowych) tworzy politykę językową w Europie oraz wyznacza standardy jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych nadając  instytucjom zajmującym się pogłębianiem znajomości języka, zaszczytny certyfikat jakości. Ponadto plasuje nas w elitarnej lidze instytucji, dla których nauczanie języków obcych stanowi ważną kwestię (dla przykładu wymieńmy członków stowarzyszonych i wspierających Eaquals takich jak: British Council, Goethe-Institute HQ, Instituto Cervantes czy Oxford University Press).  Organizacja Eaquals posiada 160 członków w 33 krajach.

 

 

Nasza praca polega na przekazywaniu wiedzy i doświadczenia studentom naszej Uczelni. To z myślą o nich staramy się ulepszyć stosowane przez nas metody korzystając z rad, wskazówek i rekomendacji udzielanych nam przez Inspektorów EAQUALS.

Udział w szkoleniach (zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych), hospitacje koleżeńskie, krótkie hospitacje typu ‘drop-in’, dzielenie się doświadczeniami i wymiana materiałów pozwalają nam dostosować nasze zajęcia do aktualnych trendów w nauczaniu języków obcych: większego nakierowania na uczącego się z jednoczesnym przesunięciem akcentu na aktywizację i samodzielność.

 

Korzyści dla Centrum Językowego UEK

 

Wizyty akredytacyjne zmuszają nas do refleksji nad stosowanymi przez nas metodami pracy oraz do zredefiniowania relacji student-nauczyciel. W efekcie nasze zajęcia są  bardziej przemyślane i podporządkowane naczelnej idei jaką jest zwiększenie autonomii studenta w procesie nauczania, zapewnienie indywidualizacji tego procesu, elastycznego planowania lekcji oraz stawianie na samodzielność studenta. Dla niektórych stała się bodźcem do stosowania na szeroką skalę własnych materiałów autorskich. Krótkie hospitacje typu ‘drop-in’, zasugerowane przez inspektorów, pozwoliły nam zapoznać się z metodami pracy stosowanymi przez innych lektorów a prowadzone w ich następstwie szkolenia stały się okazją do podniesienia naszych kwalifikacji. Niebagatelny jest także czynnik socjologiczny: praca nad odnową akredytacji była czynnikiem mobilizującym do wspólnego działania oraz zacieśniła poczucie solidarności zawodowej. Dała nam możliwość skonfrontowania naszych działań z wymogami międzynarodowymi. Uzyskanie kontynuacjii akredytacji dało nam świadomość przynależenia do szerszego grona nauczycieli działających na różnych polach i w różnych krajach, ale kierujących się tym samym systemem wartości, w którym naczelną pozycję zajmuje student.

 

Korzyści dla studentów

 

Nie bez znaczenia są też korzyści jakie z akredytacji mogą wynikać dla studentów uczęszczających na  lektoraty w Centrum Językowym. Dzięki zastosowaniu nowych metod i i zmianie relacji student-nauczyciel. Nasze zaangażowanie w proces akredytacyjny oraz refleksja nad procesem kształcenia pomogły zwiększyć zarówno samoświadomość studentów jak i poczucie celowości własnej nauki, a, w konsekwencji, również  zaangażowanie w proces uczenia się, rozumiejąc lepiej cele nauczania i oraz jakie efekty kształcenia osiągają dzięki wprowadzonym kwestionariuszom samooceny (self-asssessment forms) oraz bardziej czytelnym sylabusom. Zrozumieli też, że nie uczymy ‘podręcznika’, ale konkretnych umiejętności językowych w biznesie potrzebnych w ciągle zmieniającym się środowisku pracy. W ankietach coraz częściej studenci podkreślają profesjonalizm prowadzących oraz stosowanie ciekawych i nowoczesnych form pracy angażujących wszystkich studentów.

 

Korzyści dla uczelni

 

Obiektywne świadectwa wysokiej jakości, przyznawane placówkom w formie certyfikatów, akredytacji bądź rekomendacji przez niezależne organizacje wyspecjalizowane w ocenie efektywności edukacji językowej, to cenne drogowskazy pomagające absolwentom szkół średnich w dokonaniu właściwego wyboru uczelni.

Certyfikat oznacza  nie tylko prestiż dla uniwersytetu  ale także zwiększa atrakcyjność uczelni przez gwarancję jakości oferowanych kursów. Akredytacja EAQUALS oznacza ponadto możliwość zabrania głosu na forum polskim i międzynarodowym w dyskusji nt. kształtu edukacji językowej – tematu niewątpliwie wymagającego dziś namysłu.

W przypadku akredytacji krajowych, każde kolegium, na którym odbywa się taka akredytacja może przedstawić w swoim sprawozdaniu, iż zajęcia językowe na uczelni są akredytowane przez EAQUALS. Oznacza to, iż CJ została przez te instytucje dokładnie zbadana w trakcie kilkudniowych, niezwykle szczegółowych audytów dokonanych przez uznanych i znanych w środowisku edukacji językowej Polski i Europy doświadczonych metodyków i lingwistów. Uzyskanie kontynuacji akredytacji EAQUALS stanowi bardzo ważne wyróżnienie dla instytucji, a także daje gwarancję utrzymania wysokich standardów  nauczania języków obcych.

Akredytacja jest procesem, który nie kończy się wraz z jej uzyskaniem. Przedłużając naszą akredytację do roku 2025, postawiliśmy kolejny krok na drodze do utrzymania i podnoszenia jakości kształcenia. Teraz musimy te normy utrzymać, zastosować się do rekomendacji inspektorów i dalej rozwijać naszą jednostkę.

 

Tak jak powiedział jeden z inspektorów EAQUALS wizytujących nasze Centrum, akredytacja to „możliwość przejrzenia się w lustrze, spojrzenia na siebie i swoją pracę oczami kogoś innego”. Doświadczenie takie jest zawsze przydatne, a w naszym przypadku zaowocowało ono dodatkowo potwierdzeniem wysokiego poziomu naszej pracy.

                                                                               

« powrót