Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Egzamin końcowy -st. niest. I i II stopień oraz stac. II stopień

   SCHEMAT EGZAMINU KOŃCOWEGO Z JĘZYKA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH 1-GO  I 2-GO STOPNIA I STUDIACH STACJONARNYCH 2-GO STOPNIA (zgodnie z planami studiów)

 

            

              ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO (i/lub ROZUMIENIE ZE SŁUCHU)               10 pkt (z rozumieniem ze słuchu: 20 pkt)

              TEST GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY                                                                 30 pkt (lub 20 pkt - jak wyżej)

              KORESPONDENCJA                                                                                            10 pkt

                                                                                                                                            ________

                                                                                                                                             50 pkt

 

UWAGA!!!  W PRZYPADKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 1-GO i 2-GO STOPNIA:

 

Ocena końcowa jest średnią ważoną średniej z oceny bieżącej (40%) oraz oceny z egzaminu (60%) pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne (czyli uzyskana liczba punktów zarówno z egzaminu jak i z semestru to co najmniej 50%+1)


W PRZYPADKU STUDIÓW STACJONARNYCH 2-GO STOPNIA: 

 

Ocena końcowa jest średnią ważoną średniej z oceny bieżącej (40%) oraz oceny z egzaminu (60%) pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne (czyli uzyskana liczba punktów zarówno z egzaminu jak i z semestru to co najmniej 60%)

 

 

 

ZWOLNIENIA Z EGZAMINU KOŃCOWEGO NA PODSTAWIE  ZDANYCH EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH/CERTYFIKOWANYCH:

 

Egzamin zewnętrzny/certyfikowany o profilu biznesowym ( np. LCCI, BEC, telc) zdany na poziomie wymaganym na egzaminie końcowym dla danego poziomu lektoratu (lub wyższym - informacja poniżej) zgodnie ze skalą CEFR (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oznacza uzyskanie maksymalnej ilości pkt z egzaminu końcowego z języka z wszystkich części egzaminu standaryzowanego. Studenci muszą dostarczyć kopie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu do lektora prowadzącego. Na certyfikacie musi być określony poziom zdanego egzaminu.

 

Egzaminy zewnętrzne/certyfikowane niesprofilowane - egzamin zdany na poziomie wymaganym na egzaminie standaryzowanym dla danego poziomu lektoratu (lub wyższym - informacja poniżej) zgodnie ze skalą CEFR (Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oznacza uzyskanie maksymalnej ilości pkt z egzaminu końcowego z języka (40 punktów) z części: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, gramatyka i słownictwo. Jednakże, studenci chcący uzyskać zwolnienie z egzaminu końcowego, mają obowiązek zdać część 'korespondencja biznesowa' egzaminu końcowego, która sprawdza słownictwo biznesowe. (10 punktów). 40 punktów za zdany egzamin zewnętrzny + ilość punktów uzyskana za korespondencję biznesową to ostateczna ilość punktów za egzamin końcowy.

 

UWAGA!  Certyfikaty zewnętrzne nie zwalniają z uczęszczania na zajęcia językowe sprofilowane biznesowo i uzyskania zaliczenia.

 

Poziom grup językowych według skali CEFR (poziomy biegłości językowej wg Rady Europy)

 

grupy B1+                studenci zdają egzamin na poziomie – B2

grupy B2                   studenci zdają egzamin na poziomie – B2+

grupy C1                   studenci zdają egzamin na poziomie - C1+

grupy C1+                 studenci zdają egzamin na poziomie -  C2

 

 

Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana jako średnia ważona : oceny z zaliczenia 40% i oceny z egzaminu 60%

 

 

 

« powrót