Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Misja Centrum Językowego UEK

 

"Rerum cognoscere causas et valorem ..."

   Poznawać przyczyny i  dać uniwersalne wykształcenie,

łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną  o charakterze metodologicznym i teoretycznym

 

Centrum Językowe jest jednostką międzywydziałową Uniwersytetu Ekonomicznego, której głównym zadaniem jest kształcenie studentów w zakresie języków obcych w biznesie. Oferujemy kursy języka angielskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego,włoskiego, przy czym w obrębie języka angielskiego prowadzi się kursy specjalistyczne, z uwzględnieniem kierunku studiów (programy nauczania  są dostępne tutaj).  W obecnych czasach naszym celem powinno być ściślejsze łączenie wiedzy zawodowej z wiedzą ogólną. Dlatego też misją CJ powinno być stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe potrzeby społeczeństwa i rynku pracy przez dostosowywanie naszej oferty do zmieniającej się roli nauczania języka w uczelniach ekonomicznych.

 

Przyszłość nauczania języka w takich uczelniach  winna wiązać się z przejściem od uczenia ogólnego języka obcego do uczenia języka specjalistycznego, przy jednoczesnej ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotów kierunkowych.

 

Ponadto, w naszych programach nauczania, na każdym poziomie kompetencji językowej powinny się znaleźć tak ważne w dzisiejszych czasach kompetencje społeczne (umiejętności miękkie),  ze szczególnym naciskiem na prowadzenie prezentacji, spotkań biznesowych czy negocjacji ( business skills). W naszych programach nauczania języków obcych powinny znaleźć miejsce tzw. umiejętności XXI wieku (kompetencje kluczowe):

  • kreatywność i innowacyjność,
  • myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów,
  • wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych,
  • współpraca w grupie, 
  • wyszukiwanie i zarządzanie informacją,
  • umiejętności społeczne i wielokulturowe, 

Wtedy, jako jednostka międzywydziałowa, będziemy mogli wypełniać misję naszej uczelni.

 

 Najważniejszą perspektywą jaką należy przyjąć przy wypełnianiu misji jest perspektywa studenta, naszego głównego interesariusza, poszanowanie jego praw, dbanie o jego rozwój intelektualny oraz promocja otwartej postawy i tolerancji oraz poczucia osobistej odpowiedzialności za proces uczenia.

 

Funkcjonowanie systemu opiera się na zasadzie świadomego i celowego podejmowania działań projakościowych wszystkich pracowników dydaktycznych i administracyjnych CJ  w celu współtworzenia kultury wysokiej jakości edukacyjnej we wszystkich obszarach działania CJ .

 Za prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewniania jakości odpowiada Kierownictwo CJ, za współtworzenie kultury jakości odpowiedzialny jest każdy pracownik oraz student CJ.

 

Obszary działania pracowników dydaktycznych i administracyjnych  określają zakresy obowiązków tych osób. Określone zadania projakościowe wykonywane są  przez Zespół do Spraw Jakości. Prace Zespołu skupiają się na unifikacji zasad wypełniania kart przedmiotów, monitorowaniu i uaktualnianiu sylabusów, a także na opracowywaniu kierunkowych efektów kształcenia dla nauczanych języków obcych oraz zapewnieniu spójności wymagań i standaryzacji ocen w ramach PRK.  Działania projakościowe mają charakter cykliczny, podlegają regularnej weryfikacji (np. programy nauczania są weryfikowane raz do roku po zakończeniu roku akademickiego), a w konsekwencji mogą podlegać dalszym modyfikacjom.

 

 

 

"To learn the causes and values of things
To provide universal education
To bring together professional and general knowledge
of methodological and theoretical character"

Cracow University of Economics (CUE) is the largest school of economics in Poland, and the third biggest university in Cracow, a major Polish academic centre. The University was the first institution of higher education in Poland to introduce studies in English in the early 1990s. CUE graduates are among the most successful in Poland in matching their knowledge and skills with the employer's needs. For international students, we offer specially designed programmes in English. The University enjoys a number of international contacts, as the faculty and student visits abroad for scientific purposes as well as foreign internships and training programmes are one of the University's priorities.

In the era of the knowledge society and globalization processes, modern economy should be strongly supported by science to face the challenges of the international market. Our University takes responsibility for the preparation of both Poles and many foreign students to work in the new global market. International cooperation between scientists and individuals involved in the industry is the most critical link, which is based on knowledge that reaches far beyond Poland's boundaries.

« powrót