Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Zasady wsparcia studentów z niepełnosprawnościami

ZASADY WSPARCIA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PRZEZ CJ UEK

 

(W oparciu o Zarządzenie J.M. Rektora nr R-0201-38/2016 z dnia 03.10.2016 CJ proponuje następujące procedury wsparcia studentów niepełnosprawnych)

 

Tradycyjne lektoraty języków obcych

Studenci niepełnosprawni uczęszczający na lektoraty języków obcych mogą ubiegać się o następujące wsparcie:

1.1.  Studenci niedosłyszący/niesłyszący

1.1.1.    Przesunięcie akcentu z zadań słuchowych i mówionych na zadania pisemne podczas zajęć i zaliczeń,

1.1.2.    Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku złożone w BON),

1.1.3.    Wydłużenie czasu zdawania testu/testów w przypadku studentów głuchych i z głębokim niedosłuchem, ale nie więcej niż o 50%.

1.2.  Studenci niedowidzący/niewidomi

1.2.1.    Możliwość korzystania z własnego sprzętu specjalistycznego (np. komputer z oprogramowaniem specjalistycznym, linijka brajlowska, powiększalnik, dyktafon) w trakcie zajęć (istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu z BON UEK),

1.2.2.    Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku złożone w BON),

1.2.3.    Adaptowanie materiałów np. na alfabet Braille’a, druk materiałów powiększoną czcionką, zmiana tła (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku),

1.2.4.    Wydłużenie czasu zdawania testu/testów, ale nie więcej niż o 50%,

1.2.5.    Możliwość nagrywania zajęć na dyktafon (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku złożone w BON).

1.3.  Studenci z dysfunkcją narządu mowy lub wadą wymowy utrudniającą swobodną komunikację

1.3.1.    Przesunięcie akcentu z zadań mówionych na zadania słuchowe i pisemne.

1.4.  Studenci z dysfunkcją kończyn górnych

1.4.1.    Przesyłanie materiałów w formie elektronicznej (wymagane oświadczenie studenta o wykorzystaniu materiałów tylko do własnego użytku złożone w BON),

1.4.2.    Wydłużenie czasu zdawania testu/testów, ale nie więcej niż o 50%,

1.4.3.    Możliwość korzystania z własnego sprzętu (komputer) w trakcie zajęć,

1.5        W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Kierownika CJ, układa się indywidualny program nauczania języka obcego dla danego studenta.

1.6.       Wszyscy studenci niepełnosprawni, którzy chcą skorzystać z udogodnień powinni zgłosić się do BON celem ustalenia najlepszego dla nich wsparcia.

 

Dodatkowe indywidualne konsultacje

2.1.  Każdy student niepełnosprawny uczęszczający na lektorat języka obcego, który w wyniku swojej niepełnosprawności napotyka trudności w opanowaniu tego języka może ubiegać się o indywidualne konsultacje. W tym celu należy złożyć wniosek do BON najpóźniej do 31 października w semestrze zimowym i 31 marca w semestrze letnim.

2.2.  Dodatkowe indywidualne konsultacje nie zwalniają z uczestnictwa w tradycyjnym lektoracie.

 

Lektorat w formie alternatywnej z języka obcego

3.1.  Studenci niesłyszący/niedosłyszący lub niedowidzący/niewidomi, w miarę możliwości organizacyjnych, mają możliwość uczestnictwa w lektoracie języka obcego prowadzonym w formie alternatywnej, dostosowanej do potrzeb danej grupy. Uczęszczając na lektorat w formie alternatywnej studenci zwolnieni są z uczestnictwa w lektoracie tradycyjnym. Studenci chcący skorzystać z tej formy wsparcia powinni w tej sprawie złożyć wniosek do BON w terminie do 15 października semestru zimowego i do 15 marca semestru letniego.

3.2.  Lektoraty w formie alternatywnej z języka obcego są prowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lektoratów tradycyjnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb studentów.

 

Egzamin końcowy

4.1.  Wszyscy studenci niepełnosprawni niezależnie od formy zajęć, w jakiej uczestniczą (tradycyjny lektorat lub lektorat w formie alternatywnej z języka obcego) po zakończeniu kursu przystępują do egzaminu końcowego na takich samych zasadach jak studenci pełnosprawni.

4.2.  Egzamin końcowy z języka obcego odbywa się na sześciu poziomach zgodnie z tabelą poziomów kompetencji językowej Rady Europy, od A1 do C2.

4.3.  Jednolity schemat egzaminu obowiązuje na wszystkich poziomach. Informacje dla kursów branżowych z języka obcego zamieszczone są w odpowiedniej zakładce na stronie CJ.

4.4.  Poziom egzaminu jest zgodny z poziomem lektoratu, na który uczęszczał student.

4.5.  Zwolnienie z egzaminu jest możliwe na podstawie przedstawionego certyfikatu akceptowanego przez CJ UEK.

4.6.  Studenci niepełnosprawni mają możliwość ubiegania się o skorzystanie z przewidzianych dla nich udogodnień podczas egzaminu końcowego.

4.7.  Student niepełnosprawny chcący skorzystać z danego udogodnienia kieruje za pośrednictwem BON wniosek do Kierownika CJ. Wniosek należy złożyć w BON nie później niż 14 dni przed planowym terminem egzaminu.

4.8.  Możliwe udogodnienia podczas egzaminu w części pisemnej:

4.8.1.    Studenci niedosłyszący/niesłyszący

4.8.1.1.       Studenci z niedosłuchem: przewiduje się możliwość korzystania z systemu słuchawkowego wypożyczonego z CJ, trzykrotne odsłuchanie tekstu w przypadku części „rozumienie ze słuchu” oraz dłuższy czas na realizację zadania słuchowego (max. 15 minut więcej).

4.8.1.2.       Studenci z głębokim niedosłuchem lub głusi: mogą zostać zwolnieni z  części „rozumienie ze słuchu”. Przysługuje im także dłuższy czas trwania egzaminu, ale nie więcej niż o 50% przewidzianego czasu oraz w miarę możliwości udział tłumacza języka migowego w egzaminie.

4.8.2.    Studenci niedowidzący/niewidomi: mają możliwość korzystania z narzędzi potrzebnych do realizacji zadania (np. druk o powiększonej czcionce, zapis elektroniczny, alfabet Braille’a) bez możliwości korzystania z własnego komputera (CJ może wypożyczyć własny sprzęt).  Przysługuje im także dłuższy czas trwania egzaminu, ale nie więcej niż o 50% przewidzianego czasu.

4.8.3.    Studenci z dysfunkcją kończyn górnych: przysługuje im dłuższy czas trwania egzaminu, ale nie więcej niż o 50% przewidzianego czasu.

4.8.4.    Inne problemy organizacyjne wynikające z niepełnosprawności studenta np. zmiana sali na lepiej dostosowaną należy zgłosić do BON. Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana przez kierownictwo CJ.

4.8.5.    Przeprowadzenie egzaminu poza terenem uczelni należy ustalić z kierownictwem CJ i BON. Ustalenie to wymaga zgody dziekana.

4.9.  Student zostaje dopuszczony do części ustnej egzaminu po zdaniu części pisemnej. Możliwe udogodnienia podczas egzaminu w części ustnej:

4.9.1.    Studenci z głębokim niedosłuchem lub głusi mogą zostać zwolnieni z części ustnej lub mają możliwość indywidualnego zdawania egzaminu ustnego. Jeśli zaistniałaby konieczność zastosowania narzędzi wspomagających przy tego rodzaju egzaminie, odbywałoby się to po wstępnym uzgodnieniu kierownictwa CJ i BON.

4.9.2.    Studenci z dysfunkcją narządu mowy lub wadą wymowy utrudniającą swobodną komunikację mają możliwość indywidualnego zdawania egzaminu ustnego.

4.9.3.    Pozostałe ustalenia organizacyjne i dyscyplinujące pozostają bez zmian.

4.9.4.    Skala ocen nie ulega zmianie.

4.9.5.    Wszystkie pozostałe przypadki wymagają indywidualnego zgłoszenia i rozstrzygane są przez kierownictwo CJ i BON.

 

 

 

« powrót