Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

O nas

Witamy na stronie internetowej Centrum Językowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie!

 

 

Kim jesteśmy

Centrum Językowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to międzywydziałowa jednostka działająca niemal od samego początku istnienia naszej uczelni. Centrum zatrudnia około 100 lektorów języków obcych. Nasza jednostka zwiększa  konkurencyjność naszych absolwentów, ze względu na oferowany wymiar godzin, możliwość nauki dwóch języków na przeważającej większości kierunków oraz dostosowanie programów do potrzeb konkretnych wydziałów.

 

Nasza działalność jest oparta na przekonaniu, że przyszłość nauczania języka w szkołach wyższych powinna być związana z odejściem od uczenia języka ogólnego na wyższych poziomach zaawansowania, a przejściem do uczenia języka specjalistycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prowadzących kursy przedmiotowe wykładowców, tworzymy językowe kursy biznesowe, które wpisują się w konkretny kierunek studiów.  

 

W CJ uczymy na większości kierunków dwóch języków obcych na studiach stacjonarnych I stopnia. Nie trzeba nikogo przekonywać, że łatwiej jest  wdrożyć kogoś do pracy na konkretnym stanowisku aniżeli wyszkolić w biegłym używaniu języka niemieckiego, francuskiego czy rosyjskiego. Ponadto, wielu pracodawców szuka przedstawicieli na rynki zagraniczne. O ile angielski jest już dzisiaj wymogiem, to drugi język jest wielkim atutem.

 

CJ organizuje konferencje, w tym również międzynarodowe, będące okazją do wymiany doświadczeń społeczności lektorów języków obcych wyższych uczelni w naszym kraju, przygotowuje skrypty do nauki języków, pomaga lektorom w przygotowaniu publikacji naukowych i dydaktycznych, organizuje liczne szkolenia i warsztaty, odpowiadając na potrzeby rozwoju zawodowego lektorów. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The Language Centre is an integral part of the Cracow University of Economics, which provides language services for other departments of the University.  There are three language sections: English, German and Romance, Slavic and Oriental Languages (comprising French, Spanish, Italian, as well as Polish as a Foreign Language, and Chinese). The Centre's approach to teaching foreign languages is eclectic and aims at combining theoretical knowledge with the practical skills necessary in the world of business.  The focus is on developing students’ language and communication competencies combined with elements of CLIL (content and language integrated learning).  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność 

Oferujemy studentom

 • lektoraty z  ośmiu  języków obcych: angielskiego,francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, chińskiego oraz polskiego dla osób, które nie uczęszczały do szkoły średniej w Polsce i nie zdawały z tego języka matury
 • zajęcia  na poziomach  od A1 do C1+ (według skali CEFR)
 • lektoraty dostosowane do specyfiki kierunków. Oferujemy studentom możliwość wszechstronnego rozwoju praktycznych umiejętności językowych oraz profesjonalnego wykorzystania języka obcego w środowisku zawodowym wprowadzając tzw. lektoraty branżowe z języka – nawet studenci z bardzo dobrą znajomością języka ogólnego mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych ucząc się języka fachowego.

 

Na studiach I stopnia (licencjackich): - jeśli student ma zajęcia z dwóch języków obcych jeden z nich rozpoczyna od poziomu B1, drugi od poziomu A1-C1+ (język angielski od B1); jeśli oferowany jest jeden język –  od B1-C1+. Na studiach stacjonarnych uczymy dwóch języków obcych przez 4 semestry (120 godzin każdego języka). 

Na studiach niestacjonarnych I stopnia (licencjackich): nauka jednego  języka obcego  przez 4 semestry (120 godzin). 

Na studiach II stopnia (magisterskich):  - od poziomu  B1+ (lektorat z jednego języka  przez 2 semestry ( 2x30 godzin) .

Na studiach niestacjonarnych II stopnia (magisterskich): - lektorat z jednego języka  przez 2 semestry ( 2x18 godzin)  od poziomu B1+.

Na studiach jednolitych magisterskich (kierunek prawo): nauka jednego języka (od poziomu B1) przez 6 semestrów (180 godzin na studiach stacjonarnych, 120 godzin na studiach niestacjonarnych) 

 

Międzynarodowe Centra egzaminacyjne działające przy CJ UEK

Certyfikaty zewnętrzne często nazywane są paszportem do zatrudnienia, ponieważ ułatwiają studentom zdobycie upragnionej pracy. Nasza jednostka pomaga studentom w zdobyciu międzynarodowych certyfikatów z różnych języków, na wszystkich poziomach zaawansowania, poświadczających ich znajomość języka obcego w biznesie.

Certyfikaty LCCI (Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu), TELC, Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, będące wiarygodnym dowodem kompetencji językowych i zawodowych cieszą się międzynarodowym uznaniem pracodawców, uniwersytetów i organizacji zawodowych na całym świecie, a dzięki temu ułatwiają przyszłą karierę zawodową naszym studentom. 

 

Podejście dydaktyczne 

Metody dydaktyczne odzwierciedlają misję, która zakłada łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi w świecie biznesu: efektywna komunikacja i kompetencje społeczne.

Następujące metody są stosowane w kursach:

 

 • CLIL (content and language integrated learning) - jest to metoda integrująca kształcenie przedmiotowo-językowe. Podejście to polega na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda ta jest rekomendowana przez Komisję Europejską. CJ UEK już od paru lat tworzy się lektoraty, które odzwierciedlają podejście do nauczania języka pod kątem kierunku studiów, uwzględniając analizę potrzeb studenta. Wynika to z rzeczywistości życia w świecie zglobalizowanym, w którym następują szybkie procesy integracyjne poszczególnych elementów zdobywania wiedzy. 

 • Podejście konstruktywistyczne - nauczanie poprzez stawianie problemów do rozwiązania, rozwijające samodzielność oraz odpowiedzialność za rezulaty całego procesu nauczania

 • TELL (technologically enhanced language learning) - dydaktyka wspierana nowoczesną technologią; wykorzystanie różnych form edukacji online (platforma Moodle). Nauka  odbywa się z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów papierowych, sprzętu multimedialnego jak również komponentu e-learningowego (platforma cyfrowa Moodle). Nauczyciele korzystają z podręczników oraz materiałów źródłowych dostępnych w wersji papierowej i elektronicznej.

  Na naszych lektoratach korzystamy z nowoczesnych technologii używanych w dydaktyce takich jak:

  -tablice interaktywne

  -rzutniki multimedialne

  -platforma edukacyjna Moodle (e-learning i blended learning)

  -laboratorium komputerowe

   
 • W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektów nauczania w naszej pracy opieramy się na następujących dokumentach:

  Krajowe Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011r.), które określają co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia (http://www.kwalifikacje.edu.pl/).

  Europejski System Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ) / ang. Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – dokument Rady Europy, który określa referencyjny zakres wiedzy, sprawności i umiejętności na poszczególnych poziomach biegłości językowej

   

Nauczyciele CJ 

Wszyscy pracownicy Centrum Językowego UEK zatrudniani są w drodze konkursu. Warunkiem zatrudnienia nauczycieli języków obcych jest ukończenie przez nich studiów filologicznych oraz posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni.

 

Wykaz wszystkich pracowników Centrum Językowego znajduje się w zakładce: 'Zespoły językowe'

 

Rozwój zawodowy pracowników zapewniany jest poprzez szkolenia i konferencje organizowane przez UEK, CJ UEK lub poszczególne zespoły językowe. Pracownicy uczestniczą również w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje w kraju i za granicą. W wielu wypadkach, na pisemny wniosek pracownika, uczelnia pokrywa całość lub część kosztów tych szkoleń.

W ramach funkcjonujących w CJ centrów egzaminacyjnych organizowane są cykliczne szkolenia dla egzaminatorów.  

Oprócz tego, lektorzy Centrum Językowego UEK mogą aplikować o dofinansowanie wyjazdów na szkolenia zagraniczne w ramach programu Erasmus +, zarówno jako pracownicy naukowo-dydaktyczni (teaching), jak i administracyjni (training).

 

Studenci

Oferujemy naszym studentom bogatą, interaktywną, dynamiczną ofertę dydaktyczną, w celu umożliwienia im:

 • przejścia do bardziej autonomicznego i niezależnego sposobu zdobywania wiedzy
 • zdobycia umiejętności dobrego zarządzania czasem
 • pracy w grupie, a tym samym efektywnej interpersonalnej komunikacji, autorefleksji, samooceny oraz krytycznego myślenia
 • nabycia umiejętności korzystania ze zdobyczy nowoczesnych technologii w nauce języków obcych
 • zdobycia umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów
 • aktywnego i twórczego uczestnictwa w procesie dydaktycznym
 • doskonalenia własnych strategii uczenia się języka obcego w ramach koncepcji uczenia się przez całe życie

Organizacja lektoratów

 Programy nauczania dostosowane są do poziomu zaawansowania i kierunku studiów (programy nauczania są dostępne tutaj)

 • Informowanie studentów o zamierzonych efektach kształcenia oraz sposobach  pomiaru efektów kształcenia, czyli o zaliczeniu i egzaminie (zasady zaliczania dostępne tutaj)
 • Adaptacja materiałów dydaktycznych przez lektorów ze względu na specyfikę potrzeb studentów na Wydziałach
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych przez lektorów z uwzględnieniem potrzeb studentów na danym Wydziale
 • Prowadzenie customised courses uwzględniających potrzeby konkretnych kierunków studiów na uczelni
 • Uwzględnienie nowych potrzeb edukacyjnych - pracy w czasie asynchronicznym - poprzez prowadzenie lektoratów w systemie blended-learning (procentowo 40-60 lub 20-80). REGULAMIN e-PLATFORMY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE dostępny tutaj
 • Wsparcie studentów niepełnosprawnych oraz studentów z dysleksją (zasady na stronie CJ), między innymi przez organizowanie, w porozumieniu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, lektoratów alternatywnych, które uwzględniają indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

 

 
« powrót