Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Wnioski i zażalenia

Procedura składania wniosków i skarg


 Procedura dotycząca składania wniosków i skarg przez Pracowników UEK

Zgodnie z Regulaminem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego (Zarządzenie Rektora UEK nr R-0121-37/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku)

  • W sprawie skarg i wniosków pracowniczych dotyczących Uczelni przyjmuje Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Kanclerz, Dział Spraw Pracowniczych.
  • Niezależnie od postanowień ust. 1 skargi i wnioski pracowników w formie pisemnej przyjmowane są codziennie w Sekretariacie Uczelni w budynku „Dom Ogrodnika”, pok. nr 2.
  • Rozpatrywanie skarg i wniosków następuje w trybie przewidzianym w Zarządzeniu Rektora UEK nr R-0121-37/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku. 

Procedura dotycząca składania wniosków i skarg przez Pracowników CJ, Doktorantów i Studentów wszystkich poziomów studiów UEK

Skargę składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia - w przypadku skargi związanej z funkcjonowaniem CJ dokument w formie pisemnej można złożyć do Kierownika Centrum Językowego.

  • Jeżeli wniosek/skarga złożona do Kierownika CJ dotyczy funkcjonowania Uczelni a nie CJ, dokument zostaje przekazany do Rektora UEK.
  • Wnioski/skargi dotyczące działalności Kierownika CJ rozpatruje Rektor UEK.
  • Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania CJ rozpatruje Kierownik CJ.
  • O sposobie rozpatrywania wniosków i skarg zawiadamia się wnioskodawcę/skarżącego bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Skargę składa się w Sekretariacie CJ w godzinach pracy Sekretariatu.
« powrót