Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Zasady funkcjonowania systemu jakości kształcenia w CJ

W Centrum Językowym UEK działa Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

Działalność Zespołu ds. Jakości Kształcenia CJ opiera się ściśle na założeniach sformułowanych w dokumencie  Polityka Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącym Załącznik do uchwały Senatu UEK nr 42/2015z dnia 23.11.2015 r. (https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=1129) , oraz o inne dokumenty uczelniane dotyczące jakości kształcenia.

Przewodniczący Zespołu stale współpracuje z biurem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia UEK oraz uczestniczy w spotkaniach Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia.

 

W obecnej kadencji członkami Zespołu są:

mgr Monika Srebro – przewodnicząca

mgr Ewa Fischer

mgr Beata Hadasz

mgr Józef Korzycki

mgr Anita Modrzejewska-Mika

mgr Jolanta Regucka-Pawlina

mgr Małgorzata Seweryn

mgr Zbigniew Wolski

Ewa Bielak – przedstawiciel studentów

 

Zespół:

 •  organizuje, koordynuje i nadzoruje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w  CJ, a także do podniesienia atrakcyjności  i konkurencyjności  zajęć językowych.

Stałe i systematyczne działania podejmowane w CJ służące ustawicznemu wzrostowi jakości kształcenia:

 

 • Regularnie odbywają się hospitacje zajęć językowych oraz krótkie, kontrolno- diagnostyczne obserwacje, dokumentowane  w postaci  szczegółowych raportów. Każdy lektor jest hospitowany nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • Prowadzony jest ciągły audyt wewnętrzny testów semestralnych i egzaminów.
 • Przedmiotem nieustannej uwagi jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych lektorów - organizowanie są liczne szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz warsztaty koleżeńskie dla lektorów. Lektorzy uczestniczą w konferencjach branżowych, również organizowanych przez CJ.
 • Na bieżąco analizowane są uwagi, wnioski i propozycje zarówno pracowników CJ, jak i studentów, w celu uzyskiwania lepszych efektów kształcenia i lepszego ukierunkowania działań służących ich realizacji.
 • Z roku na rok zwiększany jest zakres zastosowania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym (korzystanie z tablic interaktywnych, uzupełnianie tradycyjnych lektoratów kursami na platformie Moodle, prowadzenie kursów komplementarnych na platformie Moodle w systemie 60/40 i 80/20).
 • Opracowywane są autorskie materiały dydaktyczne, również dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
 • Działalność dydaktyczna CJ wzbogacana jest wydarzeniami mającymi na celu rozszerzenie wiedzy o kulturach , których języki są przedmiotem kształcenia (wieczory piosenki, konkursy wiedzy o krajach z różnych obszarów kulturowych). 
 • Tworzone i rozszerzane są możliwości bezpośredniej współpracy studentów UEK ze studentami z zagranicznych ośrodków akademickich ( współpraca z amerykańskim Dartmouth College).

 

Do zadań zespołu należy:

 • opracowywanie projektów  procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia oraz ich wdrażanie
 • opracowanie projektów procedur zapobiegającym zjawiskom patologicznym, związanym z procesem kształcenia
 • monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia
 • ocena zasobów służących procesowi dydaktycznemu (warunki lokalowe i sprzętowe, stan infrastruktury)
 • monitorowanie i analizowanie procesu dydaktycznego
 • analiza wyników ankiet studenckich i podejmowanie ewentualnych działań naprawczych
 • ocena metod i warunków prowadzenia zajęć uwzględniające działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ocenianie dostępu studentów do informacji o toku studiów
 • analiza podejmowanej współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi
 • monitorowanie powszechnego dostępu do zasad funkcjonowania systemu jakości kształcenia w jednostce
 • analiza corocznych Informacji Nauczyciela Akademickiego o Osiąganiu Zakładanych Efektów Kształcenia
 • ocena podnoszenia kwalifikacji przez lektorów
 • przygotowywanie corocznego sprawozdania dotyczącego uwarunkowań jakości kształcenia w CJ dla Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia.

Każdy lektor w ocenie okresowej pracownika przeprowadzanej co dwa lata, przedstawia swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

 W CJ działa również Zespół ds. Metodycznych

 

Przewodnicząca: Lidia Zielińska

 

Członkowie zespołu:

Kierownik CJ, Zastępca Kierownika CJ, kierownicy zespołów językowych oraz przedstawiciele każdego zespołu językowego: A. Modrzejewska-Mika, B. Budzyńska, M. Sroka-Ozimek, A. Gryziecka, A. Gawęda, J.Klapa, A.Matura, M.Buda, B.Bielak, J. Orłowska

 

Celem tego zespołu jest: 

 Unifikacja zasad wypełniania kart przedmiotów

 • Zapewnienie spójności wymagań i standaryzacji ocen w ramach KRK
 • Komunikacja między zespołami w tym zakresie
 • Monitorowanie i uaktualnianie sylabusów
 • Udział w opracowaniu kierunkowych efektów kształcenia dla języków obcych
 • Monitorowanie audytu wewnętrznego testów semestralnych i egzaminów

 

W CJ działa też Sekcja ds. hospitacji zadaniem której jest:

 • przeprowadzanie hospitacji zajęć językowych, dokumentowanych  w postaci  szczegółowych raportów. Każdy lektor jest hospitowany nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • regularny audyt wewnętrzny testów semestralnych i egzaminów.

Zespół ds Jakości Kształcenia CJ współpracuje z Biurem Pelnomocnika Rektora ds Jakości Kształcenia w UEK. Więcej informacji można znależć na stronie internetowej Biura.

 

« powrót