Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2015-04-13 09:39:17

Kwalifikacja językowa na wyjazdy stypendialne w sem. letnim 2015/2016 - kwiecień 2015

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2015/2016

 

Miejsce

Studium Języków Obcych

Termin zgłaszania

 

Składanie kopii certyfikatów (w Sekretariacie SJO): do 16 kwietnia 2015 r.

 

Rejestracja na egzamin językowy (tutaj):  do 16 kwietnia 2015 r.

 

Czas trwania wyjazdu

Wyjazdy zagraniczne na r.a. 2015/16 (semestr letni – dodatkowy nabór)

Kraj

Europa, Azja, Ameryka Płd i Płn

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, ukraiński

Nazwa

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne na semestr letni r.a. 2015/16pierwszy
i obowiązkowy etap rekrutacji

 

Cel

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez SJO na potrzeby rekrutacji. UWAGA! 0 punktów z egzaminu oznacza niezdany egzamin, a tym samym brak potwierdzenia znajomości języka na poziomie B2 w skali CEFR.

Składanie kopii certyfikatów: do 16 kwietnia 2015 r.

 

Rejestracja na egzamin językowy (tutaj): do 16 kwietnia 2015 r.

Egzaminy:

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, ukraiński -
22 kwietnia 2015

Język  angielski -  21 kwietnia 2015

 

Uwaga: Nie są brane pod uwagę: oceny z lektoratów i egzaminów końcowych oraz kursy językowe.

 

Wymagania

Złożenie kopii certyfikatu i/lub przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym przez SJO terminie.

 

 

 

Kwalifikacja poziomu języka obcego odbywa się na podstawie egzaminu przeprowadzanego przez SJO UEK. Egzamin kwalifikacyjny na poziomie B2  odbywa się w formie pisemnej i trwa 120 min. Egzamin oceniany jest w skali punktowej : 0 - 4 - 5

Egzamin składa się z następujących elementów:

  • rozumienie ze słuchu
  • test gramatyczno-leksykalny
  • rozumienie tekstu pisanego
  • list

Zasady przystępowania do egzaminu:

  • rejestracja online na egzamin  od 21.03.2015
  • zgłoszenie się na egzamin wraz z dowodem tożsamości w terminach wyznaczonych przez SJO

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalniają certyfikaty językowe.  Kserokopie certyfikatów należy składać w sekretariacie SJO UEK do dn. 16.04.2015

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia dyplom ukończenia uczelni zagranicznej lub dyplom filologii nowożytnej /6 pkt./

Wyniki egzaminu z kwalifikacji przeprowadzonej w styczniu oraz maju 2014 r. będą uznawane w bieżącej kwalifikacji.

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach. /punkty nie sumują się/

 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w Sekretariacie SJO nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne. 

j. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

6

TOEFL iBT 110-120

6

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt.

6

LCCI 3 stopień pass

5

LCCI 2 stopień  merit lub distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559

5

TOEFL CBT 180-219

5

TOEFL iBT 87-109

5

IELTS 5.5-6.5pkt.

5

 

j. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

j. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

j. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

Diploma de Espanol B2

5

j. włoski

                                                nazwa egzaminu                                               punkty                          

 CELI 4  C1

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

2015-04-13 09:37:18

Cracow University of Economics foreign language qualification as the 2015-2016 Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement

 

Foreign language qualification exams for Cracow University of Economics students applying for 2015-2016 Study Abroad Scholarship.

 


Place

The Department of Foreign Languages

Deadline for submission

Submission of Certificates (the office of the Department of Foreign Languages): by 16th April 2015

Foreign Language Exam Registration (here): by 16th April 2015

Duration of Study Abroad

Academic year 2015-2016 study abroad period

(winter and summer semester respectively ─ only 1 enrolment session planned)

Country

Europe, Asia, South America, North America

Language

English, French, German, Spanish, Russian, Italian, Ukrainian

Name

Cracow University of Economics foreign language qualification as the 2015-2016 Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement ─ the initial and mandatory Scholarship Eligibility Requirement

Objective

REGISTRATION AND FOREIGN LANGUAGE QUALIFICATION

Language qualification requires the submission of a certificate in foreign language and/or the participation in the exam conducted by the DFL for the purpose of recruitment. ATTENTION! Students who gained O points at the exam conducted by the DFL have not fullfilled the language requirements at B2 level  as described by CEFR (Common European Framework for Languages).

Submission of Certificates (the office of the Department of Foreign Languages): by 16th April 2015

Foreign Language Exam Registration (here): by 16th April 2015

 

Exams:

Languages: French, Spanish, German, Russian, Italian, Ukrainian ─  22nd April 2015

English - 21st April 2015

 

Essential information: There is only one language examination date!

Note: The University Foreign Language Course Examination results are not to be taken into account.

 

Requirements

Foreign Language Exam Registration or the submission of a certificate in foreign language by the respective date provided by the DFL.


The level of foreign language shall be based on the result of the examination conducted by CUE DFL.


Foreign language qualification examination at the B2 level is done in writing and lasts 120 minutes. The exam is evaluated with the use of a 0 - 4 - 5 scale.


The exam consists of the following elements:

listening comprehension

grammatical and lexical test

reading comprehension

letter


Rules of examination entry:


On the day of the exam (date assigned by the office of DFL), upon examination room entry, the student will have to present an identity document. Foreign language certificates qualify a student as exempt from the foreign language qualification examination.


Certificates/copies should be submitted to the office of the DFL by 16th April 2015. In addition, foreign education diploma or a Modern Languages/Philology diploma exempt a student from the foreign language qualification examination  / 6 pts. /


The results of the qualification examination conducted in January and May 2014 will be recognized in the current Study Abroad Scholarship qualifications. The certification does not exclude the possibility of an accession to the qualification examination on generally accepted principles. / points do not add up /


The table below sets out certificate and qualifications score for the Study Abroad Scholarship Eligibility:


English

Exam

score

LCCI – level 4

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pts.

6

TOEFL CBT 220-300 pts.

6

TOEFL iBT 110-120 6

LCCI – level 3  Merit or Distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt. 6

LCCI level 3 Pass

5

LCCI 2 level Merit or Distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559 5
TOEFL CBT 180-219 5
TOEFL iBT 87-109 5
IELTS 5.5-6.5pts. 5

 

German

Exam

score

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

French

Exam

score

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

Russian

Exam

score

TRKI 4

6

TRKI 3

6

Spanish

Exam

score

Diploma de Espanol  C1

6

Diploma de Espanol B2

5

Italian

Exam                                                                                                         score                      

 CELI 4  C1

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

 


NOTE!

 In view of the fact that some of the tests have a term of validity fixed for e.g. two years from the date of issue, we kindly ask that the students check the validity of the certificate. Certificates which expired will not be taken into account.

Submission of the certificate in the office of the DFL does not mean that the certificate has automatically awarded the student with an exemption from the foreign language qualification as the Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement.

« powrót do listy stypendiów