Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Zasady zaliczania lektoratu - studenci 1 i 2-go roku/studia stacjonarne 1-go i 2-go stopnia

Zasady zaliczenia lektoratu na studiach stacjonarnych  1-go stopnia 

Przedmiot: Język (ang./fr./hiszp./niem./ros./wł .) 1

 

 •  Przedmiot Język … 1 kończy się zaliczeniem na ocenę po dwóch semestrach nauki
 • Dokładny opis wymagań określa Karta przedmiotu oraz sylabus umieszczony na stronie CJ.

 

Język ….1

 

 

Semestr 1

 

 

Semestr 2

 

 

Pozostałe zadania

Test/y (1 lub 2)

Pozostałe zadania

Test/y (1 lub 2)

-  termin wykonania ustala lektor, nie później niż do końca zajęć  semestru zimowego

 

- w przypadku niewykonania tych zadań w wyżej wymienionym terminie, nie ma możliwości uzyskania pkt z tych zadań.

-  termin wykonania: do końca zajęć semestru zimowego.

 

 

 

 

 

-  termin wykonania ustala lektor, nie później jednak niż do końca zajęć w semestrze letnim

- w przypadku niewykonania tych zadań w wyżej wymienionym terminie, nie ma możliwości uzyskania pkt w późniejszym terminie

-  termin wykonania:  do końca zajęć semestru letniego

 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia w 1-ym terminie jest zdobycie wymaganej ilości punktów  z przedmiotu Język …1  do końca zajęć semestru letniego

 

 

Jeśli student nie zdobędzie minimalnej sumy punktów do końca zajęć w semestrze letnim,  jest zobowiązany zrobić to do końca letniej sesji poprawkowej. Jest to traktowane jako drugi termin.

 

 

 

 


 • Końcowa ocena z Przedmiotu Język …. 1 jest kalkulowana na podstawie sumy punktów z semestru 1-go i 2-go. Na koniec semestru 1-go wpisuje się do indeksu: 'zal', oznaczające uzyskanie 60% z puli punktów na ten semestr. 
 • Test/y  jest/są OBOWIĄZKOWE

 

 

Zasady zaliczenia lektoratu na studiach stacjonarnych  1-go stopnia 

Przedmiot: Język (ang./fr./hiszp./niem./ros./wł .) 2

 

 •  Przedmiot Język … 2 kończy się egzaminem po dwóch semestrach nauki
 • Dokładny opis wymagań określa Karta przedmiotu oraz sylabus umieszczony na stronie CJ.

 

Język ….2

 

 

Semestr 1

 

 

Semestr 2

 

Pozostałe zadania

Test/y (1 lub 2)

Pozostałe zadania

Test/y (1 lub 2)

-  termin wykonania ustala lektor, nie później niż do końca zajęć  semestru zimowego

 

- w przypadku niewykonania tych zadań w wyżej wymienionym terminie, nie ma możliwości uzyskania pkt z tych zadań.

-  termin wykonania: do końca zajęć semestru zimowego.

 

 

 

 

 

-  termin wykonania ustala lektor, nie później jednak niż do końca zajęć w semestrze letnim

 

- w przypadku niewykonania tych zadań w wyżej wymienionym terminie, nie ma możliwości uzyskania pkt w późniejszym terminie

- termin wykonania: do końca zajęć w semestrze letnim (wówczas traktowane jest to jako pierwszy termin).

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia w 1-ym terminie jest zdobycie wymaganej ilości punktów  z przedmiotu Język …2  do końca zajęć semestru letniego

 

Jeśli student nie zdobędzie minimalnej sumy punktów do końca zajęć w semestrze letnim,  jest zobowiązany zrobić to do końca letniej sesji poprawkowej. Jest to traktowane jako drugi termin.

- Zaliczenie uprawnia studenta do zdawania egzaminu końcowego z przedmiotu.

- Na podstawie ocen bieżących z przedmiotu i oceny z egzaminu wystawiona zostanie JEDNA ocena końcowa z przedmiotu Język ….2.

 

 

 


 • Test/y jest/są OBOWIĄZKOWE
 •  Na koniec semestru 3-go wpisuje się do indeksu: 'zal', oznaczające uzyskanie 60% z puli punktów na ten semestr. 
 • Końcowa ocena z Przedmiotu Język …. 2 jest średnią ważoną: średniej z oceny bieżącej  (40%)  oraz oceny z egzaminu (60%) – pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne.

 

Zasady zaliczenia lektoratu na studiach stacjonarnych  2-go stopnia 

Przedmiot: Język obcy (ang./fr./hiszp./niem./ros./wł .) 

 

 •  Przedmiot Język obcy (ang./fr.hiszp./niem./ros.wł) kończy się egzaminem po dwóch semestrach nauki
 • Dokładny opis wymagań określa Karta przedmiotu oraz sylabus umieszczony na stronie CJ.

 

Język obcy (ang./fr.hiszp./niem./ros.wł)

 

 

Semestr 1

 

 

Semestr 2

 

 

Pozostałe zadania

Test/y (1 lub 2)

Pozostałe zadania

Test/y (1 lub 2)

-  termin wykonania ustala lektor, nie później niż do końca zajęć  semestru zimowego

 

- w przypadku niewykonania tych zadań w wyżej wymienionym terminie, nie ma możliwości uzyskania pkt z tych zadań.

-  termin wykonania: do końca zajęć semestru zimowego.

 

 

 

 

 

-  termin wykonania ustala lektor, nie później jednak niż do końca zajęć w semestrze letnim

- w przypadku niewykonania tych zadań w wyżej wymienionym terminie, nie ma możliwości uzyskania pkt w późniejszym terminie

-  termin wykonania:  do końca zajęć semestru letniego

 

 

Warunkiem uzyskania zaliczenia w 1-ym terminie jest zdobycie wymaganej ilości punktów  z przedmiotu Język …1  do końca zajęć semestru letniego

 

 

Jeśli student nie zdobędzie minimalnej sumy punktów do końca zajęć w semestrze letnim,  jest zobowiązany zrobić to do końca letniej sesji poprawkowej. Jest to traktowane jako drugi termin.

 

 

 

 


 • Na koniec semestru 1-go wpisuje się do indeksu: 'zal', oznaczające uzyskanie 60% z puli punktów na ten semestr.
 • Końcowa ocena z  przedmiotu Język obcy (ang./fr.hiszp./niem./ros.wł) jest średnią ważoną: średniej z oceny bieżącej  (40%)  oraz oceny z egzaminu (60%) – pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne.
 • Test/y  jest/są OBOWIĄZKOWE
« powrót