Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Studenci

  • W zakładkach po lewej stronie znajdują się informacje dotyczące wymiaru godzin na lektoratach, zasad zaliczania lektoratów, punktacji rocznej, programów nauczania, poziomów biegłości językowej, zmian grup językowych, poziomu grup językowych po ukończeniu danego kursu lektoratowego, egzaminu końcowego na studiach niestacjonarnych oraz informacje dla studentów niepełnosprawnych
    • Możliwe jest zaliczenie jednego lektoratu na podstawie  oceny  z zaliczenia  i egzaminu końcowego z drugiego kierunku jeżeli sylabus jest taki sam.
    • Jeśli na drugim kierunku realizowany jest inny sylabus- dotyczy głównie j.ang i kursów branżowych (tzw. kursy profilowane) - wtedy ocena nie jest przepisywana.
  • W przypadku kiedy student powtarza semestr/rok  bądź też reaktywował się na studia, każda pozytywna ocena z lektoratu jest przepisywana jeśli obowiązuje ten sam sylabus.
  • Nie jest przepisywana ocena z innych uczelni, chyba, że student  jest absolwentem filologii (przynajmniej licencjat), bądź zaliczył  lektorat z języka biznesowego w danym języku. 

 

  • Uzyskane certyfikaty zewnętrzne (dotyczy jedynie certyfikatów z języka biznesowego) nie zwalniają z konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą natomiast zwalniać z egzaminu standaryzowanego, zgodnie z informacją zamieszczoną w zakładce: 'Egzamin standaryzowany'

 

  • W celu przepisania oceny należy zgłosić się na dyżur Zastępcy Kierownika d/s studenckich na początku semestru i ustalić warunki zaliczania przedmiotu. Należy przynieść ze sobą sylabus (dotyczy studentów innej uczelni) bądź dyplom ukończenia studiów filologicznych. Studenci UEK- wystarczy potwierdzenie oceny z drugiego kierunku w indeksie.

 

  • Przepisywanie ocen dla osób powracających ze stypendiów zagranicznych odbywa się na podstawie transkryptu ocen i dokonywane jest przez kierowników poszczególnych zespołów. Jeżeli  transkrypt zawiera wykłady, ćwiczenia lub seminaria w języku docelowym, wówczas jest to podstawą do zaliczenia semestru z maksymalną liczbą punktów. Student musi przystąpić do egzaminu końcowego z języka obcego. W uzasadnionych przypadkach, po analizie transkryptu ocen przez kierownika zespołu, student może się ubiegać o zwolnienie z egzaminu końcowego.