Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Zasady funkcjonowania jakości kształcenia w CJ

 

”Granice mojego języka są granicami mojego świata”

L. Wittgenstein

 

Centrum Językowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stara się zapewnić Studentom edukację językową na najwyższym poziomie. Oferta skierowana do uczących się jest tym bardziej wyjątkowa, że w programie studiów większości kierunków obecnych na naszym uniwersytecie na studiach stacjonarnych I stopnia dostępne są dwa języki obce. Jest to zdecydowanym atutem UEK i wyróżnia to korzystnie naszą uczelnię na tle innych szkół wyższych.

 

Centrum Językowe UEK oferuje naukę następujących języków obcych:

 

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • francuski
 • hiszpański
 • włoski
 • chiński
 • polski dla obcokrajowców

Zgodnie z planami studiów oferta obejmuje:

 

 • Studia stacjonarne I stopnia: naukę dwóch języków w wymiarze 135 godzin każdy (z wyjątkiem kierunku “Logistyka Międzynarodowa” gdzie wymiar lektoratów to 120 godzin każdego z dwóch języków)Studia stacjonarne II stopnia: 60 godzin nauki języka
 • Studia niestacjonarne I stopnia: 150 godzin nauki jednego języka (z wyjątkiem kierunku “Logistyka Międzynarodowa, gdzie obowiązuje nauka dwóch języków obcych w wymiarze 72 godziny każdy)
 • Studia niestacjonarne II stopnia: 36 godzin nauki języka
 • Studia stacjonarne III stopnia: 16 godzin w systemie blended -learning (z wyjątkiem Gospodarki i Administracji Przestrzennej 40 godzin). Na studiach niestacjonarnych 12 godzin.
 • Studia niestacjonarne III stopnia: 12 godzin
 • Jednolite studia magisterskie kierunek Prawo - 150 godzin nauki jednego języka na studiach stacjonarnych i 90 godzin nauki jednego języka na studiach niestacjonarnych.

Oferujemy również naukę języka obcego na studiach podyplomowych. Program nauczania każdego z proponowanych przez nas języków zawiera elementy języka specjalistycznego, dedykowanego specyfice kierunku studiów, lub jest w całości kursem branżowym.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 2 listopada 2011 r. nauka kończy się zdobyciem kompetencji językowych wymaganych na określonym poziomie biegłości językowej według klasyfikacji Rady Europy: poziom B2 dla studiów I stopnia (dla jednego z dwóch nauczanych języków) oraz poziom B2+ dla studiów II stopnia. Zakładane efekty kształcenia są w założeniu wspólne dla tych samych poziomów docelowych, niezależnie od języka nauczanego. Osiągnięcie efektów kształcenia możliwe jest przez pełną realizację programów nauczania.

 

W wypadku większości kierunków kurs językowy kończy się egzaminem standaryzowanym stworzonym od podstaw w naszym Centrum Językowym. Egzamin standaryzowany powstaje dzięki wspólnej pracy lektorów danego języka obcego i jest przeznaczony dla wszystkich studentów na określonym poziomie znajomości języka. Egzamin dostosowany jest do kompetencji językowych wymaganych na określonym poziomie biegłości językowej według klasyfikacji Rady Europy i równocześnie do konkretnego programu nauczania, zarówno kursów ogólnych jak i branżowych języka.

 

Standaryzacja i stosowanie ujednoliconych kryteriów egzaminacyjnych dla wszystkich wykładanych języków ułatwiają utrzymanie jednakowo wysokiego poziomu nauczania we wszystkich grupach językowych.

Centrum Językowe jest również akredytowanym centrum egzaminacyjnym i oferuje możliwość przystąpienia do zewnętrznych egzaminów certyfikowanych CCIP (język francuski), LCCI (język angielski) oraz TELC (język niemiecki, hiszpański, włoski). Na podstawie certyfikatów zewnętrznych studenci mogą być zwalniani z egzaminu standaryzowanego według ściśle określonych reguł opisanych na stronie CJ.

 

Istnieje również możliwość uczestniczenia w komercyjnych kursach przygotowujących do egzaminów, które organizowane są na terenie uczelni i dostosowane są do harmonogramu zajęć  uczęszczających na nie studentów.

 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektów nauczania w naszej pracy opieramy się na następujących dokumentach:

- Krajowe Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011r.), które określają, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu kształcenia

(http://www.kwalifikacje.edu.pl/).

 

- Europejski System Opisu Kształcenia językowego (ESOKJ) dokument Rady Europy, określający referencyjny zakres wiedzy, sprawności i umiejętności na poszczególnych poziomach biegłości językowej

(http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf).

 

 

W Centrum Językowym UEK działa Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

Działalność Zespołu ds. Jakości Kształcenia CJ opiera się ściśle na założeniach sformułowanych w dokumencie  Polityka Jakości Kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stanowiącym Załącznik do uchwały Senatu UEK nr 42/2015z dnia 23.11.2015 r. (https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=1129) , oraz o inne dokumenty uczelniane dotyczące jakości kształcenia.

Przewodniczący Zespołu stale współpracuje z biurem Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia UEK oraz uczestniczy w spotkaniach Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia.

 

W obecnej kadencji członkami Zespołu są: 

mgr Monika Srebro – przewodnicząca

mgr Ewa Fischer

mgr Beata Hadasz

mgr Józef Korzycki

mgr Anita Modrzejewska-Mika

mgr Jolanta Regucka-Pawlina

mgr Małgorzata Seweryn

mgr Zbigniew Wolski

Ewa Bielak – przedstawiciel studentów

 

Zespół:

 •  organizuje, koordynuje i nadzoruje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w  CJ, a także do podniesienia atrakcyjności  i konkurencyjności  zajęć językowych. 

Stałe i systematyczne działania podejmowane w CJ służące ustawicznemu wzrostowi jakości kształcenia:

 

 • Regularnie odbywają się hospitacje zajęć językowych oraz krótkie, kontrolno- diagnostyczne obserwacje, dokumentowane  w postaci  szczegółowych raportów. Każdy lektor jest hospitowany nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • Prowadzony jest ciągły audyt wewnętrzny testów semestralnych i egzaminów.
 • Przedmiotem nieustannej uwagi jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych lektorów - organizowanie są liczne szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz warsztaty koleżeńskie dla lektorów. Lektorzy uczestniczą w konferencjach branżowych, również organizowanych przez CJ.
 • Na bieżąco analizowane są uwagi, wnioski i propozycje zarówno pracowników CJ, jak i studentów, w celu uzyskiwania lepszych efektów kształcenia i lepszego ukierunkowania działań służących ich realizacji.
 • Z roku na rok zwiększany jest zakres zastosowania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym (korzystanie z tablic interaktywnych, uzupełnianie tradycyjnych lektoratów kursami na platformie Moodle, prowadzenie kursów komplementarnych na platformie Moodle w systemie 60/40 i 80/20).
 • Opracowywane są autorskie materiały dydaktyczne, również dla studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
 • Działalność dydaktyczna CJ wzbogacana jest wydarzeniami mającymi na celu rozszerzenie wiedzy o kulturach , których języki są przedmiotem kształcenia (wieczory piosenki, konkursy wiedzy o krajach z różnych obszarów kulturowych). 
 • Tworzone i rozszerzane są możliwości bezpośredniej współpracy studentów UEK ze studentami z zagranicznych ośrodków akademickich ( współpraca z amerykańskim Dartmouth College).

 

Do zadań zespołu należy:

 • opracowywanie projektów  procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia oraz ich wdrażanie
 • opracowanie projektów procedur zapobiegającym zjawiskom patologicznym, związanym z procesem kształcenia
 • monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia
 • ocena zasobów służących procesowi dydaktycznemu (warunki lokalowe i sprzętowe, stan infrastruktury)
 • monitorowanie i analizowanie procesu dydaktycznego
 • analiza wyników ankiet studenckich i podejmowanie ewentualnych działań naprawczych
 • ocena metod i warunków prowadzenia zajęć uwzględniające działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ocenianie dostępu studentów do informacji o toku studiów
 • analiza podejmowanej współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi
 • monitorowanie powszechnego dostępu do zasad funkcjonowania systemu jakości kształcenia w jednostce
 • analiza corocznych Informacji Nauczyciela Akademickiego o Osiąganiu Zakładanych Efektów Kształcenia
 • ocena podnoszenia kwalifikacji przez lektorów
 • przygotowywanie corocznego sprawozdania dotyczącego uwarunkowań jakości kształcenia w CJ dla Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia.

Każdy lektor w ocenie okresowej pracownika przeprowadzanej co dwa lata, przedstawia swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

 W CJ działa również Zespół ds. Metodycznych

 

Przewodnicząca: Lidia Zielińska

 

Członkowie zespołu:

Kierownik CJ, Zastępca Kierownika CJ, kierownicy zespołów językowych oraz przedstawiciele każdego zespołu językowego: A. Modrzejewska-Mika, B. Budzyńska, M. Sroka-Ozimek, A. Gryziecka, A. Gawęda, J.Klapa, A.Matura, M.Buda, B.Bielak, J. Orłowska

 

Celem tego zespołu jest: 

 Unifikacja zasad wypełniania kart przedmiotów

 • Zapewnienie spójności wymagań i standaryzacji ocen w ramach KRK
 • Komunikacja między zespołami w tym zakresie
 • Monitorowanie i uaktualnianie sylabusów
 • Udział w opracowaniu kierunkowych efektów kształcenia dla języków obcych
 • Monitorowanie audytu wewnętrznego testów semestralnych i egzaminów

 

W CJ działa też Sekcja ds. hospitacji zadaniem której jest:

 • Przeprowadzanie hospitacji zajęć językowych, dokumentowanych  w postaci  szczegółowych raportów. Każdy lektor jest hospitowany nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 • Regularny audyt wewnętrzny testów semestralnych i egzaminów.

Zespół ds Jakości Kształcenia CJ współpracuje z Biurem Pelnomocnika Rektora ds Jakości Kształcenia w UEK. Więcej informacji można znależć na stronie internetowej Biura. 

 

 

Załącznik do uchwały Senatu UEK nr 42/2015z dnia 23.11.2015 r.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE 

 

            Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w naszym kraju i zapewnia najwyższą jakość kształcenia. Kształcenie jest, obok działalności naukowej, kluczowym elementem działania Uczelni, a jego jakość wyraża się w przyjętej misji i strategii UEK.

 

            Podstawowym celem procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów i formach kształcenia UEK jest takie prowadzenie działalności dydaktyczno-edukacyjnej, aby absolwenci zdobyli wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz byli przygotowani do aktywnego życia w nowoczesnym społeczeństwie i funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

 

Podstawowy cel polityki jakości kształcenia jest osiągany poprzez:

 1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia;
 2. Dostosowywanie oferty dydaktycznej do wymogów gospodarki i dynamiki zmian otoczenia oraz specjalności naukowej Uczelni;
 3. Ciągłe doskonalenie procesu dydaktycznego w celu osiągania zadowolenia przez interesariuszy Uczelni z rezultatów procesu kształcenia w tym głównie studentów, absolwentów i ich interesariuszy zewnętrznych;
 4. Rozszerzanie umiędzynarodowienie procesu studiowania;
 5. Promowanie kultury jakości w społeczności akademickiej Uczelni.

            Projakościowa polityka kształcenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obejmuje w szczególności:

 • monitorowanie i analizę jakości kształcenia w UEK, ocenę i weryfikację efektów kształcenia, ocenę jakości programów studiów, metod i warunków prowadzenia zajęć;
 • prowadzenie obowiązkowych hospitacji zajęć dydaktycznych;
 • zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego kadry naukowo-dydaktycznej, administracyjnej i technicznej;
 • aktualizację i poszerzanie oferty edukacyjnej, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 • włączanie studentów i interesariuszy zewnętrznych Uczelni w proces zarządzania jakością kształcenia, w tym formułowanie i ocenę programów kształcenia;
 • poszerzanie współpracy z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w obszarze kształcenia, badań naukowych oraz transferu wiedzy;
 • cykliczne badania jakości kształcenia w UEK wśród absolwentów Uczelni;
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów;
 • rozwój infrastruktury dydaktycznej.

            Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie wdraża najlepsze praktyki akademickie, w tym szczególnie Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

        

Za kształtowanie kultury jakości kształcenia, a przede wszystkim za realizację i doskonalenie jakości kształcenia, oprócz władz uczelni, odpowiedzialni są wszyscy członkowie społeczności akademickiej.

 

Standaryzacja egzaminów i testów

 

 

STUDIA STACJONARNE   LICENCJACKIE - wszystkie poziomy: 

____________________________________

 

 _____________________________________________________

 

 _____________________________________________________

 

 

 STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE NA KIERUNKU FINANSE - wszystkie poziomy:

 

 _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________     

            

  

Standaryzacja testów na studiach licencjackich i magisterskich

 

Testy na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych oraz SUM stacjonarnych również podlegają standaryzacji. 


Test końcowy musi zawierać:

 

 • rozumienie tekstu pisanego
 • rozumienie ze słuchu
 • część leksykalno-gramatyczna
 • korespondencja biznesowa


Jeśli lektor przeprowadza dwa testy w semestrze rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu może być sprawdzane wymiennie.

 

Termin wykonania testu/ testów: do końca zajęć w semestrze.

 

Test/y  jest/są OBOWIĄZKOWE

 

Inne rekomendacje dotyczące przygotowania testów:

 

 • marginesy testu przynajmniej 1,5 cm, optymalnie 2 cm
 • czcionka Times New Roman lub Calibri (w całym teście jeden typ czcionki)
 • poszczególne zadania oddzielone od siebie dodatkową spacją
 • instrukcje obowiązkowo sformułowane w języku docelowym
 • punktacja umieszczona przy poszczególnych zadaniach
 • unikanie wklejania tekstu 
 • materiały internetowe należy edytować w wersji przyjaznej dla studenta
 • klucz do testu przygotowany na wzór klucza egzaminu standaryzowanego
 • klucz powinien obowiązkowo zawierać źródło pochodzenia pod każdym zadaniem, np. link do strony internetowej i/ lub autora, tytuł, wydawcę książki, z której zostały zaczerpnięte materiały, przykłady.
 • test powinien wykorzystywać ogólnie przyjęty szablon nagłówka (poniżej przykład w j.ang.):

 

logo                  ASSESSMENT TEST                         WINTER SEMESTER  2016/2017

 

YEAR __________                                  Group no: __________       

 

NAME:__________________________; Album no: ________   Date: ___________

 

 

Student’s Book: _________________ ,   units: ______________     group A/B     Score:  ____________/ 60 marks

 

 

« powrót