Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Informacje dla studentów z niepełnosprawnościami

Informujemy, że istnieje możliwość uczestniczenia w Lektoracie języka obcego prowadzonego w formie alternatywnej dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności słuchu i wzroku. Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, pawilon D, pok. 20 oraz na stronie internetowej Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: www.bon.uek.krakow.pl   

 

UWAGA!   Studenci z niepełnosprawnością, którzy chcą skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty tradycyjne oraz w trakcie zdawania egzaminów standaryzowanych z języków obcych prosimy o zgłaszanie się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada – semestr zimowy oraz do 31 marca – semestr letni.

 

Wnioski o udzielenie wsparcia na egzaminie standaryzowanym studenci mogą składać do końca trzeciego semestru studiów.

 

W przypadku gdy student nie złożył wniosku o udogodnienia podczas egzaminu standaryzowanego do końca trzeciego semestru studiów i jednocześnie nie zdał tego egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej, taka osoba będzie mogła złożyć wniosek o udogodnienia w sesji poprawkowej. do 30 czerwca. 

 

 ZASADY WSPARCIA STUDENTÓW Z DYSLEKSJĄ PRZEZ CJ UEK

 

W oparciu o Zarządzenie J.M. Rektora nr R-0201-38/2016 z dnia 03.10.2016 CJ proponuje następujące procedury wsparcia studentów dyslektycznych:

Lektor na pierwszych zajęciach odsyła zainteresowanych studentów do informacji umieszczonych w odpowiedniej  zakładce na stronach CJ.

 

Student zgłasza się do BON, gdzie wypełnia kwestionariusz rejestracyjny oraz przedkłada opinię psychologiczno-pedagogiczną, wydaną przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opinia ta powinna potwierdzać dysleksję z uwzględnieniem jej szczegółowych postaci (dysleksję, dysgrafię, dysortografię). Podczas rozmowy pracownik BON ustala potrzeby studenta w zakresie studiowania języków obcych. Następnie kieruje pismo do Kierownika CJ informujące o potrzebach studenta z dysleksją. Następnie informacja ta przekazywana jest do lektorów i kierowników zespołów językowych.

 

UWAGA!   Studenci, którzy chcą skorzystać z udogodnień w trakcie uczęszczania na lektoraty oraz w trakcie zdawania egzaminów standaryzowanych z języków obcych prosimy o zgłaszanie się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada – semestr zimowy oraz do 31 marca – semestr letni.

Wnioski o udzielenie wsparcia na egzaminie standaryzowanym studenci mogą składać do końca trzeciego semestru studiów.

W przypadku gdy student nie złożył wniosku o udogodnienia podczas egzaminu standaryzowanego do końca trzeciego semestru studiów i jednocześnie nie zdał tego egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej, taka osoba będzie mogła złożyć wniosek o udogodnienia w sesji poprawkowej do 30 czerwca. 

 

 Pomoc lektora może obejmować:

-  poznanie indywidualnych, korzystnych dla studentów metod uczenia się,

- dopasowanie form oceniania testów, zaliczeń przedmiotu i egzaminów końcowych (tolerancja na błędy podczas oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych, uwzględnienie specyfiki trudności i charakteru popełnianych błędów wynikających z dysleksji).

 

Możliwe wsparcie w kwestii uczęszczania i zaliczania lektoratów języków obcych:

1. Możliwość korzystania z własnego sprzętu w trakcie zajęć (np. komputer z oprogramowaniem specjalistycznym, dyktafon).

2. Możliwość ustnego przedstawienia wykonywanych zadań przed lektorem podczas zaliczenia (w szczególnych przypadkach),

3. Przedłużenie czasu trwania testu/testów, jednak nie więcej niż o 25% czasu regulaminowego lub rozłożenie zaliczenia na części, zdawane we wskazanych odstępach         czasowych lub przesunięcie terminu zaliczenia.

4. Podczas zdawania egzaminu końcowego uwzględnione zostaną problemy wynikające z zaświadczenia o rodzaju dysfunkcji. Forma oceniania egzaminu końcowego zostanie odpowiednio dopasowana (tolerancja na błędy podczas oceny wypowiedzi pisemnych i ustnych, uwzględnienie specyfiki trudności i charakteru popełnianych błędów wynikających z dysleksji). Przewiduje się dłuższy czas na realizację zadania słuchowego (max. 15 minut więcej) oraz możliwość trzykrotnego odsłuchania, jak również dłuższy czas trwania egzaminu, ale nie więcej niż o 25% przewidzianego czasu.

 

 

 

 

« powrót