Centrum Językowe UEK w Krakowie

Kontakt »

Aktualności

2019-03-13 08:28:37

Kwalifikacja językowa dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym (wybrane uczelnie) i letnim roku akademickiego 2019/2020.

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze zimowym (wybrane uczelnie) i letnim roku akademickiego 2017/2018.

 

Miejsce

Centrum Językowe UEK

Termin zgłaszania

Rejestracja na egzamin językowy (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ)do 02 kwietnia 2019

 

Składanie kopii certyfikatów (w Sekretariacie CJ) oraz rejestracja na stronie CJ: do 02 kwietnia 2019

 

Zgłoszenie uczestnictwa w kwalifikacji językowej na podstawie oceny z lektoratu (formularz rejestracji dostępny na stronie CJ): do 02 kwietnia 2019

 

Czas trwania wyjazdu

Wyjazdy zagraniczne w r. a. 2019/2020

Kraj

Europa, Azja, Ameryka Płd. i Płn.

Język

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski

Nazwa

 

Kwalifikacja językowa na wyjazdy zagraniczne w roku a. 2019/2020– pierwszy i obowiązkowy etap rekrutacji

 

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA JĘZYKOWA

Kwalifikacja językowa oznacza złożenie kopii certyfikatu językowego i/lub przystąpienie do egzaminu organizowanego przez CJ na potrzeby rekrutacji bądź zwolnienie z egzaminu na podstawie oceny z lektoratu.

 

Uwaga: Z egzaminu stypendialnego będą zwalniani studenci, którzy uczestniczą w zajęciach lektoratowych w ramach programu studiów (na UEK oraz innych uczelniach) na poziomie B2 (od oceny 4,0 w górę) oraz C1 (od oceny 3,0). Szczegółowe informacje w dalszej części instrukcji

 

 

Egzaminy:

 

Język  angielski - 05 kwietnia 2019 r.

Języki: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – 04 kwietnia 2019 r.

 

 

 


Rejestracja na egzamin językowy (tutaj)do 02 KWIETNIA 2019

 

Rejestracja studentów zwolnionych na podstawie oceny z lektoratu (tutaj)do 02 KWIETNIA 2019

 

Składanie kopii certyfikatów oraz rejestracja w systemie CJ (tutaj): do 02 KWIETNIA 2019 

/Wymagane obowiązkowe złożenie kopii certyfikatu oraz przedstawienie oryginału w Sekretariacie CJ/

 

 

Egzamin kwalifikacyjny odbywa się na poziomie B2. Egzamin oceniany jest w skali punktowej : 0 - 4 - 5

 

Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany jest jako test online i  składa się z następujących elementów:

 

 • rozumienie tekstu pisanego
 • test gramatyczny
 • test leksykalny
 • elementy korespondencji biznesowej (rozplanowanie/charakterystyczne zwroty/język formalny/styl/ton)

 

Egzamin z języka angielskiego trwa 90 min. i odbędzie się w dniu 05.04.2019.  Informacja o godzinie egzaminu i salach zostanie podana na stronie CJ w dniu 04.04.2019 r. Osoby zgłaszające się na egzamin z j. angielskiego prosimy o upewnienie się, czy mają dostęp do e-Platformy UEK. Równocześnie informujemy, że na egzamin należy zgłosić się 15 min. przed rozpoczęciem z dowodem tożsamości. 

 

Egzaminy z pozostałych języków składają się z następujących elementów:

 • rozumienie tekstu pisanego
 • rozumienie ze słuchu
 • test gramatyczno-leksykalny
 • list

 

Egzaminy z pozostałych języków odbywają się w formie pisemnej i trwają 120 minut. Egzaminy odbędą się w dniu 04.04.2019 r. w godzinach popołudniowych. Informacja o salach zostanie podana na stronie CJ w dniu 03.04.2019 r. Wyniki egzaminów dostępne będą na stronie CJ w zakładce stypendia po zalogowaniu (w miejscu "wyniki")

 

Wątpliwości związane z wynikiem egzaminu na prośbę studenta są weryfikowane w Sekretariacie CJ.

 

 

Z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia:

 

 1. certyfikat językowy- kserokopie certyfikatów należy składać w Sekretariacie CJ UEK do dn. 02.04.2019 (wymagane równoczesne przedłożenie oryginału certyfikatu do wglądu). /Patrz poniżej: Wykaz certyfikatów/

Dodatkowo z egzaminu kwalifikacyjnego zwalnia:

 • dyplom filologii nowożytnej
 • matura międzynarodowa lub dwujęzyczna (nie są brane pod uwagę wyniki z matury o rozszerzonym poziomie języka obcego)
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)
 • dokument potwierdzający zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej z wyraźnym wskazaniem w jakim języku były prowadzone zajęcia
 1. ocena 4,0 i wyższa uzyskana z zajęć językowych (po 2 lub 4 semestrze st. stac. i niestac. oraz po 5 st. niestac.) na poziomie B2 bądź C1 realizowanych w ramach programu studiów (na UEK lub innych uczelniach). W przypadku poziomu C1 dopuszczamy zwolnienie od oceny 3,0

 

Punktacja:

Poziom B2: ocena 4,0 i wyższa – 5 pkt.

Poziom C1: ocena 3,0 i 3,5 – 5 pkt.

                    ocena 4,0 i wyższa – 6 pkt.

 

 1. w przypadku studentów I-go roku st. stacjonarnych licencjackich po 1 lub 3 semestrze nauki uzyskanie z zajęć językowych:
 • na poziomie B2 - minimum 76 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej)
 • na poziomie C1:

       - od 60 do 75 pkt. (co odpowiada 5 pkt. w kwalifikacji stypendialnej)

       - od 76 do 100 pkt. (co odpowiada 6 pkt. w kwalifikacji stypendialnej)

 

 1. w przypadku studentów I-go roku st. niestacjonarnych licencjackich oraz st. stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia po 1 lub 3 semestrze nauki uzyskanie z zajęć językowych:
 • na poziomie B2 minimum 76% z ogólnej sumy punktów
 • na poziomie C1 minimum 60% z ogólnej sumy punktów

 

 1. pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji stypendialnych przeprowadzonych od stycznia 2016 r.

Posiadanie certyfikatu nie wyklucza możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na ogólnie przyjętych zasadach /punkty nie sumują się/.

 

 

 

Wykaz certyfikatów wraz punktacją  przy kwalifikacji studentów na wyjazdy zagraniczne

 

UWAGA!  W związku z tym, że niektóre egzaminy mają termin ważności ustalony na np. dwa lata od daty wydania, bardzo prosimy o sprawdzanie ważności certyfikatu. Certyfikaty, których termin ważności upłynął nie będą brane pod uwagę. Złożenie certyfikatu w sekretariacie CJ nie oznacza, że certyfikat został uhonorowany zwolnieniem z egzaminu kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne.

 

 1. angielski

nazwa egzaminu

punkty

LCCI – 4 stopień

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pkt.

6

TOEFL CBT 220-300 pkt.

6

TOEFL iBT 110-120

6

LCCI – 3 stopień  merit lub distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt.

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

LCCI 3 stopień pass

5

LCCI 2 stopień  merit lub distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559

5

TOEFL CBT 180-219

5

TOEFL iBT 87-109

5

IELTS 5.5-6.5pkt.

5

 

 1. niemiecki

nazwa egzaminu

punkty

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

 1. francuski

nazwa egzaminu

punkty

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

 1. rosyjski

nazwa egzaminu

punkty

TRKI 4

6

TRKI 3

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 

 

j.hiszpański

nazwa egzaminu

punkty

Diploma de Espanol  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

Diploma de Espanol B2

5

 

 1. włoski

                                                nazwa egzaminu                                               punkty                          

 CELI 4  C1

6

dyplom filologii nowożytnej

6

matura międzynarodowa lub dwujęzyczna

6

dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej za granicą (w języku, z którego student aplikuje)

6

zaliczenie semestru studiów w ramach zagranicznej wymiany studenckiej

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

2016-11-10 12:14:59

Cracow University of Economics foreign language qualification as the 2017-2018 Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement

Foreign language qualification exams for Cracow University of Economics students applying for 2017-2018 Study Abroad Scholarship.

 


Place

The Department of Foreign Languages

Deadline for submission

Submission of Certificates (the office of the Department of Foreign Languages) (here)by 2nd December 2016

Foreign Language Exam Registration (here): by 2nd December 2016

Duration of Study Abroad

Academic year 2017-2018 study abroad period

(winter and summer semester respectively ─ only 1 enrolment session planned)

Country

Europe, Asia, South America, North America

Language

English, French, German, Spanish, Russian, Italian, Ukrainian

Name

Cracow University of Economics foreign language qualification as the 2017-2018 Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement ─ the initial and mandatory Scholarship Eligibility Requirement

Objective

REGISTRATION AND FOREIGN LANGUAGE QUALIFICATION

Language qualification requires the submission of a certificate in foreign language and/or the participation in the exam conducted by the DFL for the purpose of recruitment. ATTENTION! Students who gained O points at the exam conducted by the DFL have not fullfilled the language requirements at B2 level  as described by CEFR (Common European Framework for Languages).

Submission of Certificates (the office of the Department of Foreign Languages) (here): by 2nd December 2016

Foreign Language Exam Registration (here)by 2nd December 2016

 

Exams:

Languages: French, Spanish, German, Russian, Italian, Ukrainian ─  7th December 2016

English - 9th December 2016

 

Essential information: There is only one language examination date!

Note: The University Foreign Language Course Examination results are taken into account. Students who took part in language courses at CUE at B2 or C1 level, with  good (4.0) or very good (5.0) grades will be exempted from sitting the Foreign Language Exam.

 

Requirements

Foreign Language Exam Registration or the submission of a certificate in foreign language by the respective date provided by the DFL.


The level of foreign language shall be based on the result of the examination conducted by CUE DFL.


 

Foreign language qualification examination at the B2 level is done in writing and lasts 120 minutes. The exam is evaluated with the use of a 0 - 4 - 5 scale.


 

The exam consists of the following elements:

 

listening comprehension

 

grammatical and lexical test

 

reading comprehension

 

letter


 

Rules of examination entry:


On the day of the exam (date assigned by the office of DFL), upon examination room entry, the student will have to present an identity document. Foreign language certificates qualify a student as exempt from the foreign language qualification examination.


Certificates/copies should be submitted to the office of the DFL by 16th April 2015. In addition, foreign education diploma or a Modern Languages/Philology diploma exempt a student from the foreign language qualification examination  / 6 pts. /


The results of the qualification examination conducted in January and May 2014 will be recognized in the current Study Abroad Scholarship qualifications. The certification does not exclude the possibility of an accession to the qualification examination on generally accepted principles. / points do not add up /


 

The table below sets out certificate and qualifications score for the Study Abroad Scholarship Eligibility:


English

Exam

score

LCCI – level 4

6

BEC Higher

6

TOEFL PBT  560-677 pts.

6

TOEFL CBT 220-300 pts.

6

TOEFL iBT 110-120 6

LCCI – level 3  Merit or Distinction

6

CPE

6

CAE

6

telc English C1

6

IELTS 7-9pkt. 6

LCCI level 3 Pass

5

LCCI 2 level Merit or Distinction

5

BEC Vantage

5

telc English B2 Business

5

telc English B2

5

FCE A lub B

5

TOEFL PBT 510-559 5
TOEFL CBT 180-219 5
TOEFL iBT 87-109 5
IELTS 5.5-6.5pts. 5

 

German

Exam

score

GSD

6

KSD

6

ZOP

6

ÖSD WD C2

6

PWD

6

Goethe- Zertifikat C1

6

ÖSD C1 Oberstufe

6

telc Deutsch C1

6

Test DaF (TDN 5)

6

Test DaF (TDN 3, TDN 4)

5

DSD II

5

ZMP

5

ÖSD B2 Mittelstufe

5

Goethe-Zertifikat B2

5

telc Deutsch B2

5

Zertifikat Deutsch für den Beruf

5

 

 

French

Exam

score

DFP C1                    CCIP

6

DALF C2

6

DALF C1

6

DFP B2                     CCIP

5

DELF B2

5

telc Francais B2

5

 

Russian

Exam

score

TRKI 4

6

TRKI 3

6

Spanish

Exam

score

Diploma de Espanol  C1

6

Diploma de Espanol B2

5

Italian

Exam                                                                                                         score                      

 CELI 4  C1

6

 telc italiano B2

5

CELI 3  B2

5

 


 

NOTE!

 In view of the fact that some of the tests have a term of validity fixed for e.g. two years from the date of issue, we kindly ask that the students check the validity of the certificate. Certificates which expired will not be taken into account.

Submission of the certificate in the office of the DFL does not mean that the certificate has automatically awarded the student with an exemption from the foreign language qualification as the Study Abroad Scholarship Eligibility Requirement.

2013-12-06 12:06:42

Egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2014/2015

 

Studium Języków Obcych UEK uruchomiło zapisy na egzaminy kwalifikacyjne z języka obcego dla studentów ubiegających się o zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2014/2015. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SJO w zakładce stypendia.  

« powrót do listy stypendiów